Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że od 1 marca 2017 r. w Gminie Zembrzyce realizowane są po raz kolejny, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Suchej Beskidzkiej, prace społecznie użyteczne. Program ten ma na celu aktywizację osób bezrobotnych z terenu Gminy Zembrzyce oraz objęcie ich wsparciem finansowym w ramach wykonywanych działań.

W 2017 r. programem objęto 11 osób, które zostały skierowane do wykonywania prac w poniższych instytucjach:


Zespół Szkół w Zemrzycach – 1 osoba

Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej – 1 osoba

Szkoła Podstawowa w Śleszowicach – 1 osoba

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach – 3 osoby

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach– 1 osoba

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach – 4 osoby.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach w marcu rozpoczął ponadto realizację projektu socjalnego "Pomoc domowa". Projekt „POMOC DOMOWA” polega na zorganizowaniu i koordynacji pomocy usługowej, domowej dla osób spełniających minimum jedno z kryteriów: podeszły wiek, samotność, niesamodzielność, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność. Pomoc świadczona jest przez osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, realizujące prace społecznie użyteczne. Zadanie realizowane jest przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Suchej Beskidzkiej. Zgodnie z założeniami 4 osoby wytypowane do realizacji prac społecznie użytecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizują zadania określone w założeniach projektu.

W związku z realizowanym projektem socjalnym Ośrodek pozyskał dotację celową z budżetu państwa na realizację dotowanego zadania.

 

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach

Zembrzyce 541

34-210 Zembrzyce