www.efs.gov.pl/Strony/default.aspx


 

Kolejnym wsparciem zrealizowanym w ramach Projektu "Aktywność - mój atut" była Szkoła dla rodziców z elementami terapii rodzinnej i psychologicznej. Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy na temat oddziaływań wychowawczych oraz umiejętności wykorzystania ich w codziennym życiu. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość skonfrontowania się ze swoimi umiejętnościami i ewentualnymi trudnościami wychowawczymi. Zeralizowane zajęcia w trakcie dwóch dni pracy warsztatowej ( 15 - 16 lipiec 2014) pozwoliły na zwiększenie poziomu kompetencji rodzicielskich w zakresie:

 •  wzmacniania pozytywnych relacji z dzieckiem;
 • świadomości na temat roli rodzica w procesie wychowania oraz polepszenie relacji rodzinnych;
 • kontroli emocji i skutecznego działania w rozwiązywaniu problemów;
 • akceptacji swoich ograniczeń oraz praw do własnych oczekiwań względem swoich dzieci.

Ponadto beneficjenci mieli możliwość skorzystania z poradnictwa indywidualnego w ramach terapii rodzinnej i psychoogicznej. W dniach 17 - 18 i 21 - 22 lipca 2014 przeprowadzono łącznie 34 godziny poradnictwa indywidualnego. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

 

   W roku 2014 nadal realizowany jest Projekt pn. "Aktywność -mój atut"
W Projekcie bierze udział 19 osób, które w I kwartale 2014 r. odbyły spotkanie z psychologiem, które miało na celu określenie potencjału i możliwości każdego uczestnika.
W dniach 9 -13 czerwca 2014 r. zorganizowano 1 wsparcie w formie Treningu kompetencji i umiejętności społecznych z elementami kompetencji życiowych. W szkoleniu uczestniczyli wszyscy beneficjenci, którzy otrzymali materiały promocyjne do wykorzystania w trakcie zajęć. Celem szkolenia było zwiększenie poziomu kompetencji społecznych w zakresie tworzenia postawy asertywnej, postawy współpracy i otwartości wobec drugiego człowieka, podniesienie samoświadomości i samooceny, oraz nabycie umiejętności komunikacyjnych i zainicjowanie aktywności zawodowej uczestników.

 

 

      

 Projekt "Aktywność - mój atut" współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII,Poddziałanie 7.1.1, "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 


 

 

OGŁOSZENIE 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach prowadzi rekrutację do Projektu p.n. "Aktywność - mój atut" realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez Ośrodki Pomocy Społecznej na rok 2014.

Głównym celem Projektu jest rozwój i podniesienie aktywności społecznej i zawodowej klientów GOPS w Zembrzycach.

W 2014 r. uczestnikami Projektu mogą być osoby korzystające z pomocy OPS, bezrobotne i nieaktywne zawodowo i /lub niepełnosprawne dorosłe, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 

Grupę docelową w 2014 roku będzie tworzyło 19 osób. Z każdym z uczestników zostanie podpisany kontrakt socjalny i zastosowane będą minimum 3 instrumenty aktywnej integracji.

Wszelkie informacje na temat udziału w Projekcie można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach
lub pod numerem telefonu 33 874 64 00
od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 .

 

 

 


 

 

ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROJEKTU PO KL "Aktywność - mój atut"  W ZAKŁADCE GALERIA 

 

 

 

Szkoła dla rodziców z elementami terapii rodzinnej i psychologicznej skierowana jest do rodziców, którzy pragną wzmocnić swoją rolę w wychowaniu dziecka, zwiększyć świadomość działań w obrębie zadań rodzicielskich względem dzieci, oraz pogłębić wiedzę z zakresu metod i środków oddziaływania na dziecko w taki sposób, by jego rozwój przebiegał harmonijnie. Szkolenie w tym zakresie odbyło się w dniach od 4 do 6 września w ilości 24 godziny w dwóch etapach: pierwszy obejmował spotkanie grupowe, natomiast drugi w dniach od 11 do 13 września miał formę indywidualnych porad. Osoby uczestniczące w tych zajęciach uzyskały i poszerzyły wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • radzenia sobie z trudnymi emocjami;
 • radzenia soie z trudnymi sytuacjami natury wychowawczej, oraz edukacyjnej dotyczącymi dzieci z niepełnosprawnościami jak i ich zdrowego rodzeństwa;
 • poszerzenia wiadomości dotczących typowych trudności w przebiegu okreslonych zaburzeń rozwoju;
 • poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów działających w rodzinie, oraz wpływu niepełnosprawności na poszczególne relacje.

          W czasie szkoleń można było zaobserwować dużą aktywność uczestników projektu, w tym w szczególności w obszarze poszukiwania przez nich rozwiązań napotykanych trudności. A indywidualne poradnictwo psychologiczne było dla uczestników wzbogacającym doświadczeniem.

   


 

 

 

 

W dniach od 8 do 12 lipca 2013 r. odbył się drugi etap realizacji Projektu PO KL "Aktywność - mój atut"
pn. Trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami kompetencji życiowych.

W szkoleniu brało udział 20 osób zrekrutowanych w roku 2013, które na co dzień zajmują się wychowaniem niepełnosprawnych dzieci. Kompetencje społeczne to zbiór ukierunkowanych na cel, wzajemnie powiązanych, sytuacyjnie stosowanych zachowań społecznych stanowiących o jakości funkcjonowania każdego człowieka w społeczneństwie. 

Celem szkolenia było:

- dostarczenie wiedzy i nauka w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i w pracy;

- dostarczenia wiedzy i nauka w zakresie analizy mocnych i słabych stron, oraz sposobów wspierania siebie;

- dostarczenie wiedzy i nauka umiejętności w zakresie zarządzania budżetem domowym;

- dostarczenie wiedzy i nauka w zakresie zarządzania czasem.

- zainicjowanie aktywności zawodowej uczestników.

 


 

 

W dniach od 22-24.04.2013 r. przeprowadzono diagnozę potrzeb beneficjentów ostatecznych na rok 2013 Projektu "Aktywność - mój atut" w wymiarze po 1 godzinie zegarowej dla każdego z uczestników. Celem diagnozy była analiza sytuacji danego beneficjenta: czynniki wpływające na brak aktywności społecznej, zawodowej, predyspozycje osobowościowe i zawodowe, dotychczasowy potencjał zawodowy, mocne i słabe strony. Diagnoza ma służyć określeniu deficytów i zasobów, oraz potencjalnych obszarów rozwoju. Przeprowadzenie diagnozy pozwoli na dostosowanie form tematyki i wsparcia do potrzeb uczestników projektu.


 

 

 

 


 

Zembrzyce: Szkolenia w projekcie - Aktywność mój atut
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zembrzyce 541, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 33 8746400, faks 33 8746400.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopszembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenia w projekcie - Aktywność mój atut.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Szkolenia są skierowane do osób zamieszkujących w Gminie Zembrzyce, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub są rolnikami lub są osobami pozostającymi w zatrudnieniu i są zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego, które będzie polegało na przeprowadzeniu dodatkowych szkoleń dla nowych osób.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0, 85.32.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi być wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej oraz o posiadać wpis do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej .
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 30
 • 2. Doświadczenie Wykonawcy - 70

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gopszembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach, Zembrzyce 541, 34-210 Zembrzyce..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach, Zembrzyce 541, 34-210 Zembrzyce..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Aktywność - mój atut współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:

 

SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2,3,4

załącznik nr 5

załącznik nr 6-umowa

 

 


 

„Aktywność mój atut” w Gminie Zembrzyce

podsumowanie projektu za lata 2010-2012

 


 

 

OGŁOSZENIE 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach prowadzi rekrutację do Projektu p.n. "Aktywność - mój atut" realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez Ośrodki Pomocy Społecznej na rok 2013.

Głównym celem Projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej członków rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zameldowane na terenie Gminy Zembrzyce, które korzystają z pomocy społecznej.


 W tym roku wsparciem zostaną objęte osoby nieaktywne zawodowo/bezrobotne/rolnicy – wychowujące dziecko niepełnosprawne lub długotrwale chore poniżej 18 r. życia – zagrożone wykluczeniem społecznym.

Grupę docelową w 2013 roku będzie tworzyło 20 osób. Z każdym z uczestników zostanie podpisany kontrakt socjalny i zastosowane będą minimum 3 instrumenty aktywnej integracji.

Wszelkie informacje na temat udziału w Projekcie można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach
lub pod numerem telefonu 33 874 64 00
od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 .

 

 


 

 

W ramach projektu systemowego "Aktywność-mój atut" w dniach 22-24 października 2012r. odbyło się kolejne szkolenie "Trening Pracy"

Szkolenie miało na celu nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. W ramach zajęć uczestnikom szkolenia zostały przedstawione zagadnienia dotyczące m.in.:

 • współczesny rynek pracy- szanse i zagrożenia,
 • ABC lokalnego rynku pracy,
 • elastyczne formy zatrudnienia,
 • sposoby poszukiwania zatrudnienia,
 • własna firma- pomysł na bezrobocie,
 • jawny i ukryty rynek pracy.

Beneficjenci projektu mieli możliwość przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz opracowania i aktualizacji dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji.

Ponadto  w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej zapoznali się z zasadami komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz przeanalizowali trudne sytuacje na rozmowie - z czego wynikają i jak sobie z nimi poradzić.

Beneficjenci projektu byli bardzo zadowoleni z przeprowadzonego treningu i wysoko ocenili osobę szkolącą.

 


 

 

W dniach od 27 do 31 sierpnia 2012r w ramach projektu systemowego " Aktywność-mój atut" odbyo się szkolenie -"Kurs Kucharza".

Celem  było przygotowanie uczestników kursu do podjęcia pracy w gastronomii, poprzez zapoznanie się i opanowanie podstawowych wiadomości teoretycznych i praktycznych.

W ramach zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia mieli możliwość nauki m.in.przygotowania potraw bankietowych, dekoracji potraw oraz carvingu-sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach.

Kurs trwał 40 godzin dydaktycznych i zakończył się egzaminem, z którego wszyscy beneficjenci  uzyskali wyniki pozytywne.


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 23-27 kwietnia 2012r. odbyło się szkolenie "Trening kompetencji i umiejętności społecznych" w ramach projektu systemowego "Aktywnośc- mój atut". W szkoleniu uczestniczyło 11 beneficjentów projektu.
Szkolenie miało na celu:
-dostarczenie wiedzy w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i zawodowym,
- nauczenie umiejętności budowania własnego wizerunku i pozytywnego myślenia,
-nauczenie umiejętności konstruowania i konsekwentnego realizowania celów życiowych.
Trening realizowany był w formie warsztatów.

 


 

OGŁOSZENIE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach prowadzi rekrutację do Projektu p.n. "Aktywność - mój atut" realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez Ośrodki Pomocy Społecznej na rok 2012.

Głównym celem Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy do 2012 roku. Zaznaczamy, że uczestnikami Projektu mogą być osoby zameldowane na terenie Gminy Zembrzyce, które korzystają z pomocy społecznej, są w wieku aktywności zawodowej, są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

Grupę docelową w 2012 roku będzie tworzyło 11 osób, w tym 3 mężczyzn i 8 kobiet. Z każdym z uczestników zostanie podpisany kontrakt socjalny i zastosowane będą minimum 3 instrumenty aktywnej integracji. W 2012 roku planuje się zorganizować:

1) Trening kompetencji i umiejętności społecznych;

2) Trening pracy;

3) Kurs zawodowy.

Wszelkie informacje na temat udziału w Projekcie można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach
lub pod numerem telefonu 33 874 64 00
od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 .


 

"Aktywność - mój atut"

Projekt systemowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1.

 

Celem głównym projektu jest podwyższenie statusu społecznego i zawodowego 33 klientów GOPS w Zembrzycach poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy do 2012 roku.

Cele szczegółowe to:

1. nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników/czek projektu;

2. zwiększenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy;

3. wzrost umiejętności społecznych, w tym zwiększenie motywacji do działania i wzrost wiary we własne siły;

4. rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji;

5. upowszechnianie pracy socjanej.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII., Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (wzrost kwalifikacji zawodowych), projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 poprzez przyczynienie się do zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego oraz wzrost integracji społecznej. Projekt odpowiada na problemy zawarte  w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zembrzyce na lata 2007-2013, gdyż zakłada pomoc osobom dotkniętym i zagrożonym problemami ubóstwa i bezrobocia. Projekt jest zgodny z politykami wspólnotowymi: polityką równości szans (przyczynia się do wyrównania szns na rynku pracy), oraz polityką rozwoju lokalnego (przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia wykluczenia społecznego - przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia osób wykluczonych.

Grupami docelowymi projektu systemowego będą łącznie 33 osoby, w tym 30 kobiet i 3 mężczyzn - 11 osób każdego roku, do 2012, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie gminy Zembrzyce, w wieku aktywności zawowodej (15-64 lata) które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.