Wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, iż prowadzi postępowania o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

 

Jak złożyć wniosek:

 • osobiście: w siedzibie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 • pocztą: na adres: GOPS w Zembrzycach 34-210 Zembrzyce 540.
 • elektronicznie: tylko wniosek podpisany podpisem elektronicznym.

 

Dodatkowe informacje można pozyskać pod numerem telefonu: 33 874 64 00.

Osoba do kontaktu: Barbara Malinka

Do pobrania:

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Część III wniosku)- wypełnić tylko w przypadku uzyskiwania dochodów.

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni (Część IV wniosku)- wypełnić tylko w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego. 

 

 

AKCJA ZIMA 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach  kieruje apel do wszystkich mieszkańców Gminy Zembrzyce, aby osoby potrzebujące pomocy, w szczególności osoby starsze, samotne, chore, bezdomne, niepełnosprawne, które własnymi staraniami nie radzą sobie z problemami - zwłaszcza w obliczu zbliżającej się zimy - w razie potrzeby kontaktowały się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zembrzycach, osobiście lub pod nr tel.: (33) 874 64 00  bądź za pośrednictwem innych osób, np.: sołtysów, radnych, sąsiadów, osób bliskich itp.

Jednocześnie, w związku z nadchodzącą zimą, zwracamy się do wszystkich mieszkańców Gminy Zembrzyce, aby zwrócili uwagę w szczególności na osoby starsze, samotne, bezdomne, niezaradne życiowo oraz niepełnosprawne, które narażone są na różne niebezpieczeństwa związane z zimą. Osoby te mogą wymagać schronienia lub różnych innych form pomocy.

Pragniemy także zwrócić szczególną uwagę na szeroko rozumianą pomoc sąsiedzką. Nie bądźmy obojętni na osoby potrzebujące pomocy: czasem zwykłe słowo, czy prosty gest mogą stanowić dla osób potrzebujących duże wsparcie. Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za naszych bliskich i sąsiadów. Dzięki wzajemnej pomocy możliwe będzie stworzenie lokalnej sieci wsparcia i społeczności opartej na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości wobec siebie.

 

 

 


 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach w związku z nowymi ograniczeniami związanymi z COVID-19, które także dotyczą seniorów przystąpił do realizacji programu „Wspieraj seniora”.

            Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Pomoc udzielana będzie osobom, które nie są objęte kwarantanną, a ze względu na wiek czy też ograniczoną sprawność są w grupie szczególnego ryzyka.

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – (22) 505-11-11. Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00.

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior. Zasady i sposób rozliczania ustala ośrodek pomocy społecznej.

            Informujemy także, że istnieje możliwość zgłoszenia się Seniora w wieku 70+ bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej – usługa  ta zostanie zrealizowana również w ramach programu. Zgodnie z założeniami programu rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii: (22) 505-11-11.

            Realizacja usługi przez ośrodek pomocy społecznej odbywa się przez pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy ośrodka. Zgłoszenia, które wpłyną w weekend przez system CAS rozpatrywane będą od poniedziałku.

            Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy gdy nie ma najbliższej rodziny lub z uzasadnionych powodów (kwarantanna, izolacja domowa) pomoc nie jest możliwa.

            Prosimy, by pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa tj. noszeniu maseczki, zachowaniu dystansu, w miarę możliwości – używaniu rękawiczek jednorazowych podczas bezpośredniego kontaktu z osobą udzielającą pomocy.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://wspierajseniora.pl/

 


Rodzicu, złóż wniosek o DOBRY START (300+)


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach przypomina mieszkańcom Gminy Zembrzyce o składaniu wniosków o świadczenia DOBRY START (300+).

Świadczenie przysługuje na dzieci rozpoczynające rok szkolny w następujących szkołach: szkoła podstawowa, ponadpodstawowa, szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 Świadczenie przysługuje do ukończenia:

 • przez dziecko 20. roku życia;
 • przez dziecko 24 roku życia w przypadku legitymowania się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Ważne! Świadczenie przysługuje także w przypadku ukończenia odpowiednio 20. lub 24. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie 300+ nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym do „zerówki” a także dla dzieci kontynuujących  naukę na studiach wyższych.

 Ostateczny termin na złożenie wniosku upływa 30 listopada br. Po tej dacie prawo do świadczenia wygasa.

 

Wnioski można składać elektronicznie (np. przez bankowość elektroniczną) i osobiście w siedzibie GOPS.

Więcej informacji pod nr tel. 33 874 64 00.

 

 

 

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

 

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z Infolinią Polskiego Bonu Turystycznego

tel. 22 11 22 111

e mail: bon@zus.pl

 

Wskazane jest, żeby osoba taka dysponowała:

- danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i numer dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)

- podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)

- przedstawiła krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:

1) dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.

2) wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń. Następnie:

a) Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania.

b) POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.

c) POT wydaje decyzję administracyjną.

d) POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.

 


SOW w Małopolsce

Oddział Małopolski PFRON informuje, że 29 maja 2020 r. w SOW - Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej Polsce zarejestrowano aż 107 tys. wniosków. W naszym województwie liczba wszystkich zarejestrowanych i roboczych wniosków wynosiła ponad 7,5 tysiąca. Wnioski wciąż napływają i ich liczba cały czas wzrasta. Wspólnie z powiatami z całej Małopolski Oddział rekomenduje składanie wniosków dotyczących programów realizowanych ze środków PFRON przez Internet w SOW. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju, możliwość składania wniosków bez wychodzenia z domu jest bardzo ważna. Jest to duże ułatwienie szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami. Oddział Małopolski PFRON docenia wysiłek wszystkich powiatów włożony w realizację poszczególnych zadań ze szczególnym uwzględnieniem programu "Aktywny samorząd" oraz nowych zadań związanych z epidemią koronawirusa. Pracownicy Oddziału monitorują również sytuację epidemiologiczną w kraju, szczególnie w naszym województwie. Sytuacja dynamicznie się zmienia, obecnie obostrzenia są znoszone więc mamy nadzieję, że pozwoli to na jeszcze sprawniejszą realizację zadań programowych i co za tym idzie wzrost składanych wniosków przez Internet w systemie SOW. Oddział odpowiada na wiele pytań dotyczących SOW, prowadzi telefoniczne i mailowe konsultacje, obecnie planuje również szkolenia, które będą realizowane jak tylko będzie to możliwe.
Oddział Małopolski PFRON zachęca również do zapoznania się ze zmianami w systemie SOW: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/zmiany-w-systemie-sow/

E- usługi systemu SOW dostępne są również w najważniejszym serwisie Rzeczypospolitej Polskiej - GOV.PL. E-usługi realizowane za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON zostały opublikowane na witrynie GOV.PL, dzięki zawartemu w maju 2020 roku przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Ministerstwo Cyfryzacji porozumieniu w sprawie udostępnienia przez Ministerstwo Cyfryzacji bezpiecznej platformy publikacji i edycji treści GOV.PL.

Zachęcamy do korzystania z moiżliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu.

żródło: PFRON
dostęp: 08.06.2020


 

Informujemy, że w ramach akcji Samorządu Województwa Małopolskiego "Rodzina Razem"  dostępna jest oferta nieodpłatnej pomocy, m.in. terapeutycznej, psychologicznej, animacyjnej, prawnej, duszpasterskiej, z której mogą skorzystać całe rodziny, w każdym czasie.

Baza jest dostępna na stronie internetowej pod poniższym linkiem:

https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii-2001.html

 


 

Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia -sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do Powiatowegoo Centrum Pomocy Rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/epidemia-koronawirusa/

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/pandemia-koronawirusa-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie-opieki-w-warunkach-domowych/index.html

 

 

 


 

 

DYŻUR GOPS w Zembrzycach w związku z Koronawirusem

 

W celu udzielania informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pełni dyżur telefoniczny


·         pod nr tel.  33 8746 400 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

·         pod nr tel. 797 439 147 od poniedziałku do niedzieli w godz. od 7:30 do 19:00

  

Dyżur został uruchomiony w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie, z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone.

 Informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej znajdują się na platformie https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych.

  

Dzwoniąc na powyższe nr telefonów istnieje także możliwość umówienia

pomocy psychologicznej.

 

 

 

Procedury obowiązujące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,
wywołującego chorobę COVID-19.

 

W związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że konieczne było wprowadzenie dodatkowych procedur obowiązujących w GOPS Zembrzyce. Wobec powyższego konieczne jest ograniczenie wizyt pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny w środowiskach naszych podopiecznych. W przypadku potrzeby nawiązania kontaktu z pracownikami tut. Ośrodka prosimy o kontaktowanie się z nami pod nr tel. (33) 8746-400, gdzie otrzymają Państwo wszelkie niezbędne informacje i potrzebną pomoc. Przypominamy także o możliwości nawiązania kontaktu drogą mailową pod adresem: gops@gopszembrzyce.pl
Przy wydzielonym wejściu do Urzędu Gminy Zembrzyce (z tyłu budynku) znajduje się oznakowana skrzynka podawcza, która umożliwia mieszkańcom składanie podań i wniosków bez osobistego kontaktu z pracownikami.
Informujemy także, że przyznane świadczenia z pomocy społecznej/świadczenia rodzinne/świadczenia wychowawcze będą wypłacane zgodnie z planem, tj. w terminie 20 - 25 marca br. Osoby odbierające świadczenia w Urzędzie Pocztowym prosimy o przestrzeganie zasad higieny i stosowanie się do wytycznych ww. placówki oraz wyrozumiałość w stosunku do pracowników wypłacających świadczenia. Uwaga! W najbliższy piątek poczta będzie czynna od godz. 14:00. Usługi opiekuńcze są w dalszym ciągu realizowane, z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności.

Informujemy także, że konieczne było dostosowanie pracy tut. Ośrodka do aktualnych wymagań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa - zarówno dla dobra klientów jak i pracowników, jednakże poza powyższymi niedogodnościami pracownicy wykonują swoje obowiązki terminowo, w godzinach pracy Ośrodka.

Po raz kolejny apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na bliskich i sąsiadów, którzy mogą potrzebować wsparcia.

aktualizacja: 17.03.2020 r.


 
 Uwaga!

 

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o – w miarę możliwości – ograniczenia bądź odroczenie załatwiania spraw osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach. Ponadto informujemy o możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z tutejszym Ośrodkiem pod nr tel./fax. (33) 8746-400, pod którym pracownicy OPS udzielą wszelkich informacji dotyczących poszczególnych spraw. Zachęcamy także do kontaktu drogą elektroniczną, tj. za pomocą poczty elektronicznej (email: gops@gopszembrzyce.pl) lub przez e-PUAP.
Osoby szczególnie narażone na skutki zakażenia wirusem SARS-CoV-2, tj. osoby w podeszłym wieku, w szczególności posiadające inne schorzenia przewlekłe czy osoby z osłabioną odpornością prosimy o pozostanie w domu, a rodzinę - o pomoc w realizowaniu zaistniałych potrzeb. Prosimy też o realizowanie pomocy sąsiedzkiej i monitorowanie sytuacji osób bliskich czy sąsiadów mogących potrzebować wsparcia.
Zapewniamy Państwa, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach pracuje normalnie i pracownicy Ośrodka są do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Ponadto na bieżąco podejmowane są działania na różnych szczeblach w kierunku przyjęcia szczegółowych rozwiązań związanych z możliwością wystąpienia zagrożenia i udzielania pomocy w takich przypadkach.
Bądźmy jednak świadomi, że zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów może przyczynić się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby. 
Jednocześnie zwracamy się do Wszystkich przebywających w ostatnim czasie na terenie państw, dotkniętych zakażeniem koronawirusem o dostosowanie się do obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i poddanie się domowej kwarantannie.

 


 


OGŁOSZENIE!

Informujemy, że od stycznia br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach kontynuuje realizację projekt pn. "Kompleksowa pomoc rodzinie". Projekt ten zakłada rozszerzenie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie udzielania wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa psychologiczno - terapeutycznego dla osób/rodzin z terenu Gminy Zembrzyce w kierunku rozwoju i wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej.

Projekt realizowany jest m.in. poprzez świadczenie dodatkowych usług przez psychologa oraz świadczenie usług terapeutycznych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Zembrzycach. Punkt ten aktualnie znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia w Zembrzycach, wejście od strony stomatologa, prosimy o kierowanie się schodami w dół, zgodnie z oznaczeniami.
Wsparcie psychologiczne udzielane jest w ramach działania Punktu w każdy wtorek w godz. 14:00 - 17:00, natomiast pomoc terapeutyczna, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień realizowana jest poprzez możliwość spotkania z terapeutą w co drugi poniedziałek miesiąca w godzinach popołudniowych.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z tut. Ośrodkiem w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania - osobiście w siedzibie Ośrodka lub pod nr telefonu: (33) 8746-400. Wszelkie informacje na temat realizacji Projektu można uzyskać w siedzibie OPS lub za pośrednictwem pracowników socjalnych.
Zadanie dofinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego oraz ze środków własnych Gminy Zembrzyce.

 

 


 

 

 

 


 

O G Ł O S Z E N I E KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZEMBRZYCACH

 z  dnia 12 grudnia 2019 r.

 o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach.

 

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach

  34-210 Zembrzyce 540

 Określenie stanowiska:

Stanowisko – Asystent rodziny

 Opis stanowiska:

Czas pracy – ½  etatu

Miejsce pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach nr 540 (teren Gminy Zembrzyce)

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:

  1) posiada:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub:

 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu "praca z dziećmi lub rodziną" i udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowanym co najmniej 3-letnim stażem pracy z dziećmi z rodziną,

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani   ograniczona,

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Wymagania niezbędne :

1.     Stosowne wykształcenie j.w.

2.     Praca na stanowisku asystenta rodziny w ośrodku pomocy społecznej.

3.     Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,

4.     Wysoka kultura osobista,

5.     Znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

6.     Umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym i wieloproblemowym,

7.     Odporność na stres,

8.     Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

9.     Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

10.  Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,

11.  Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

12.  Nieposzlakowania opinia.

13.  Prawo jazdy.

 Wymagania dodatkowe:

      1) współpraca w zespole, dokładność, rzetelność, umiejętność w sytuacjach stresowych,

      2) znajomość zasad pozyskiwania środków unijnych.

      3) własny samochód.

   Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności :

1.     opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy (Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty),

2.     opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

3.     udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

4.     udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

5.     udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

6.     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

7.     wspieranie aktywności społecznej rodziny,

8.     udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

9.     motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

10.  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

11.  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

12.  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

13.  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

14.  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny Ośrodkowi Pomocy Społecznej,

15.  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

16.  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

17.  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

18.  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 24.08.2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity - Dz.U. z 2015, poz. 1390 ze zm.)), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonaniu zadań uzna się za niezbędną,

      Wymagane dokumenty :

           1) życiorys (CV),

          2) list motywacyjny z podpisem własnoręcznym

          3) kserokopie świadectw pracy, dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz

              posiadane kwalifikacje i umiejętności,

          4) oświadczenie o pełnym korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności

              za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeniem publicznego lub umyślne

              przestępstwo skarbowe,

          5) kwestionariusz osobowy kandydata,

          6) oświadczenie o stanie zdrowia,

 7) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

 8) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach, w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z podpisaną klauzulą należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach, pokój nr 9 lub przesłać na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach Nr 540,  34-210 Zembrzyce w terminie do 27 grudnia 2019 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Asystent rodziny”.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS Zembrzyce po wyżej wymienionym terminie nie będą  rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowane indywidualnie telefonicznie, o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zembrzyce oraz na tablicy informacyjnej przy GOPS Zembrzyce , oraz na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach ( www.gopszembrzyce.pl)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła złożonych dokumentów, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia zakończenia procedury naboru podlegają zniszczeniu.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach

                                                                                                                                                 Barbara Żmudka

klauzula do pobrania: cdata/gopszembrzyce@94.152.10.65/File/klauzula.docx

 

 


O G Ł O S Z E N I E

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZEMBRZYCACH

 z  dnia 27 listopada 2019 r.

 o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach.

 

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach

  34-210 Zembrzyce 540

 

Określenie stanowiska:

Stanowisko – Asystent rodziny

 

Opis stanowiska:

Czas pracy – ½  etatu

Miejsce pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach nr 540 (teren Gminy Zembrzyce)

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:

  1) posiada:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub:

 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu "praca z dziećmi lub rodziną" i udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowanym co najmniej 3-letnim stażem pracy z dziećmi z rodziną,

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani   ograniczona,

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Wymagania niezbędne :

1.     Stosowne wykształcenie j.w.

2.     Praca na stanowisku asystenta rodziny w ośrodku pomocy społecznej.

3.     Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,

4.     Wysoka kultura osobista,

5.     Znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

6.     Umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym i wieloproblemowym,

7.     Odporność na stres,

8.     Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

9.     Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

10.  Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,

11.  Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

12.  Nieposzlakowania opinia.

13.  Prawo jazdy.

 Wymagania dodatkowe:

      1) współpraca w zespole, dokładność, rzetelność, umiejętność w sytuacjach stresowych,

      2) znajomość zasad pozyskiwania środków unijnych.

      3) własny samochód.

   Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności :

1.     opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy (Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty),

2.     opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

3.     udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

4.     udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

5.     udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

6.     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

7.     wspieranie aktywności społecznej rodziny,

8.     udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

9.     motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

10.  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

11.  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

12.  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

13.  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

14.  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny Ośrodkowi Pomocy Społecznej,

15.  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

16.  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

17.  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

18.  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 24.08.2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity - Dz.U. z 2015, poz. 1390 ze zm.)), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonaniu zadań uzna się za niezbędną,

      Wymagane dokumenty :

           1) życiorys (CV),

          2) list motywacyjny z podpisem własnoręcznym

          3) kserokopie świadectw pracy, dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz

              posiadane kwalifikacje i umiejętności,

          4) oświadczenie o pełnym korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności

              za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeniem publicznego lub umyślne

              przestępstwo skarbowe,

          5) kwestionariusz osobowy kandydata,

          6) oświadczenie o stanie zdrowia,

 7) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

 8) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach, w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z podpisaną klauzulą należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach, pokój nr 9 lub przesłać na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach Nr 540,  34-210 Zembrzyce w terminie do 10 grudnia 2019 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Asystent rodziny”.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS Zembrzyce po wyżej wymienionym terminie nie będą  rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowane indywidualnie telefonicznie, o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zembrzyce oraz na tablicy informacyjnej przy GOPS Zembrzyce , oraz na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach ( www.gopszembrzyce.pl)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła złożonych dokumentów, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia zakończenia procedury naboru podlegają zniszczeniu.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach

                                                                                                                                                 Barbara Żmudka

klauzula do pobrania: cdata/gopszembrzyce@94.152.10.65/File/klauzula.docx

 

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach przypomina o możliwości skorzystania z projektu pn. "Małopolski Tele-Anioł", realizowanego wspólnie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Europejskim Instytutem Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, którego celem jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne.
Zastosowane w projekcie "Małopolski Tele-Anioł" rozwiązania techniczne pozwalają na szybkie wezwanie pomocy w każdych okolicznościach - niezależnie od tego, czy potrzebna jest pomoc medyczna, zagrożone jest bezpieczeństwo, czy potrzebny jest inny rodzaj wsparcia.
W Małopolsce powstało Centrum Teleopieki, z którego usług korzysta już ponad 3 tys. osób niesamodzielnych. Otrzymują one bezpłatne opaski bezpieczeństwa z kartą SIM, które posiadają przycisk SOS - wystarczy go nacisnąć, żeby w szybki sposób skontaktować się z ratownikiem medycznym, który po odebraniu zgłoszenia oceni stopień zagrożenia i udzieli odpowiedniej pomocy lub wsparcia, łącznie z wezwaniem pogotowia  ratunkowego. W ramach projektu podopieczni mają możliwość skorzystania dodatkowo ze specjalnych usług opiekuńczych, które są świadczone w ich domu - zarówno przez fachowców jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.malopolska.pl/teleaniol lub pod nr telefonu: 12 61 60 611 (biuro projektu).
Zachęcamy także do kontaktu z tut. Ośrodkiem, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje w tym zakresie.

 


 UWAGA!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach  kieruje apel do wszystkich mieszkańców Gminy Zembrzyce, aby osoby potrzebujące pomocy, w szczególności osoby starsze, samotne, chore, bezdomne, niepełnosprawne, które własnymi staraniami nie radzą sobie z problemami - zwłaszcza w obliczu zbliżającej się zimy - w razie potrzeby kontaktowały się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zembrzycach, osobiście lub pod nr tel.: (33) 874 64 00  bądź za pośrednictwem innych osób, np.: sołtysów, radnych, sąsiadów, osób bliskich itp.

Jednocześnie, w związku z nadchodzącą zimą, zwracamy się do wszystkich mieszkańców Gminy Zembrzyce, aby zwrócili uwagę w szczególności na osoby starsze, samotne, bezdomne, niezaradne życiowo oraz niepełnosprawne, które narażone są na różne niebezpieczeństwa związane z zimą. Osoby te mogą wymagać schronienia lub różnych innych form pomocy.

Pragniemy także zwrócić szczególną uwagę na szeroko rozumianą pomoc sąsiedzką. Nie bądźmy obojętni na osoby potrzebujące pomocy: czasem zwykłe słowo, czy prosty gest mogą stanowić dla osób potrzebujących duże wsparcie. Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za naszych bliskich i sąsiadów. Dzięki wzajemnej pomocy możliwe będzie stworzenie lokalnej sieci wsparcia i społeczności opartej na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości wobec siebie.

 

 

 


 

OGŁOSZENIE!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, iż poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem zatrudnienia jako osoba wykonująca usługi opiekuńcze.

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami podanymi poniżej. Szczegółowe informacje dostępne są także w siedzibie GOPS lub pod nr telefonu: (33) 8746-400.

pobierz dodatkowe informacje

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, że w ramach pilotażowego Programu "Aktywny samorząd" przywrócono dofinansowanie na wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym dla osób w wieku aktywności zawodowej pracujących i uczących się lub osób, które uzyskają pozytywną opinię eksperta PFRON, co do uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia pracy w wyniku wsparcia udzielonego w Programie. Wnioski na w/w sprzęt będą przyjmowane do 30 września br.
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Suchej Beskidzkiej, pok. 212 lub pod nr tel. (33) 874-40-31.

 

 


 

 

 


 

Przypominamy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach realizuje projekt pn. "Kompleksowa pomoc rodzinie". Projekt ten zakłada rozszerzenie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie udzielania wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa psychologiczno - terapeutycznego dla osób/rodzin z terenu Gminy Zembrzyce w kierunku rozwoju i wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej. Projekt zakłada, iż jego realizacja wpłynie na poprawę dostępności i jakości obsługi osób wymagających wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Równocześnie wpisuje się także w obszar przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Projekt dotyczy dwóch dwóch zadań, które ściśle się ze sobą łączą, tj.:
1) Zwiększenie pomocy psychologicznej oraz wprowadzenia pomocy terapeutycznej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
2) Wsparcia osób zajmujących się pomocą oraz poprawą jakości wykonywanej pracy poprzez indywidualne konsultacje z pracownikami socjalnymi i przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych.

Projekt realizowany jest m.in. poprzez świadczenie dodatkowych usług przez psychologa oraz wprowadzenie usług terapeutycznych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Zembrzycach.

Zgodnie z założeniami Projektu, wsparcie psychologiczne udzielane jest w ramach działania Punktu w każdy wtorek, w godz. 14:00 - 17:00, natomiast pomoc terapeutyczna, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień realizowana jest poprzez możliwość spotkania z terapeutą w co drugi poniedziałek miesiąca w godzinach popołudniowych, tj. 14:00 - 18:00.
Zachęcamy do nawiązania kontaktu z tut. Ośrodkiem w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania - osobiście w siedzibie Ośrodka lub pod nr telefonu: (33) 8746-400.
Wszelkie informacje na temat realizacji Projektu można uzyskać w siedzibie OPS lub za pośrednictwem pracowników socjalnych.
Zadanie dofinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. 

  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE SUSKIM

 

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467), która wprowadza przedstawione poniżej zmiany. Nieodpłatną pomoc prawą i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługiwać będzie osobom uprawnionym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej  w prywatnych kancelariach adwokackich lub kancelariach radców prawnych.

Osoby uprawnione, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składać będą pisemne oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składać będzie się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.                        Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentowany będzie poprzez wypełnienie karty pomocy, która zawiera opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej  lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Karta pomocy składa się z części A i B. Część A karty pomocy wypełnia osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Natomiast wypełnienie części B karty pomocy przez osobę uprawnioną jest dobrowolna. Wypełnioną część B karty pomocy osoba uprawniona osobiście umieszcza w zamkniętej skrzynce znajdującej się przed wejściem do punktu, do której nie mają dostępu osoby postronne.

Przy wypełnianiu karty pomocy należy zwrócić uwagę na numerację punktów. Od 1 stycznia 2019 r. punkty pomocy znajdujące się na terenie powiatu suskiego posiadają przypisaną numerację tj.:

 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b (Punkt Nr I);
 2. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3 (Punkt Nr II);
 3. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3, (Punkt Nr III).

Pracownik starostwa co najmniej raz w miesiącu odbiera części B kart pomocy. Zgrmadzone w ten sposób opinie stanowią podstawę  do przeprowadzenia analizy, czy osoby udzielające nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wykonują zadania zgodnie z powierzonymi obowiązkami.

Porady prawne udzielane będą według kolejności zgłoszeń. Rejestracja wizyt odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 09:30 pod nr tel. 33 875 78 75 lub po zgłoszeniu się do punktu w wyznaczonych godzinach funkcjonowania punktów. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania porad.   Kobietom w ciąży porady prawne udzielane będą poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji udzielić będzie można poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Punkt w Makowie Podhalańskim zmieni swoją funkcję i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Będzie nosił nazwę „Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego” i będzie prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną   w otwartym konkursie ofert. W punkcie udzielane będą następujące porady: z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla osób zadłużonych.   W punkcie w Makowie Podhalańskim będzie również realizowane zadanie nieodpłatnej mediacji oraz zadania z zakresu edukacji prawnej.

Mediacja ma na celu polubowne rozwiązanie sporu pomiędzy osobami uprawnionymi, zanim sprawa trafi na wokandę sądową. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Natomiast edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

- prawach i obowiązkach obywatelskich,

- działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

- mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,

- możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

- dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu suskiego znajduje się poniżej:

cdata/gopszembrzyce@94.152.10.65/File/lista(1).doc


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że w 2019 r. realizować będzie projekt pn. "Kompleksowa pomoc rodzinie". Projekt ten zakłada rozszerzenie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie udzielania wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa psychologiczno - terapeutycznego dla osób/rodzin z terenu Gminy Zembrzyce w kierunku rozwoju i wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej. Projekt zakłada, iż jego realizacja wpłynie na poprawę dostępności i jakości obsługi osób wymagających wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Równocześnie wpisuje się także w obszar przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Projekt dotyczy dwóch dwóch zadań, które ściśle się ze sobą łączą, tj.:
1) Zwiększenie pomocy psychologicznej oraz wprowadzenia pomocy terapeutycznej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
2) Wsparcia osób zajmujących się pomocą oraz poprawą jakości wykonywanej pracy poprzez indywidualne konsultacje z pracownikami socjalnymi i przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych.

Projekt realizowany będzie m.in. poprzez świadczenie dodatkowych usług przez psychologa oraz wprowadzenie usług terapeutycznych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Zembrzycach.
Zgodnie z założeniami Projektu, wsparcie psychologiczne udzielane będzie w ramach działania Punktu w każdy wtorek, w godz. 14:00 - 17:00, natomiast pomoc terapeutyczna, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień realizowana będzie poprzez możliwość spotkania z terapeutą w co drugi poniedziałek miesiąca w godzinach popołudniowych, tj. 14:00 - 18:00.
Zachęcamy do nawiązania kontaktu z tut. Ośrodkiem w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania - osobiście w siedzibie Ośrodka lub pod nr telefonu: (33) 8746-400.
Wszelkie informacje na temat realizacji Projektu można uzyskać w siedzibie OPS lub za pośrednictwem pracowników socjalnych.
Zadanie dofinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

 


 


 

„Zadbaj o swój kawałek nieba” – to hasło przewodnie kampanii społecznej Ministerstwa Środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce pn. „Czyste Powietrze - zdrowy wybór!” . Ma ona nie tylko wyjaśniać przyczyny powstawania zjawiska smogu, ale przede wszystkim zachęcać Polaków do podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza. Powietrza, od którego zależą nasze zdrowie i stan środowiska.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
https://www.gov.pl/web/srodowisko/czyste-powietrze


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje o możliwości nawiązania współpracy z rodzinami zainteresowanymi działaniami na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

 Obowiązująca Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które we współpracy z asystentem pomagają konkretnej rodzinie:

 • opiece i wychowaniu dzieci
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
 

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć min: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, zarządzania budżetem oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 w/w ustawy. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może zostawać powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. dziadkowie, krewni, sąsiedzi, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, może otrzymać jedynie zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia. Zasady zwrotu kosztów określa umowa zawierana przez Wójta z rodziną wspierającą.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 540, tel. 33 874-64-00.


I N F O R M A C J A

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Kierownika GOPS nr 210/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w dniu 24 grudnia br. (Wigilia) Ośrodek będzie nieczynny. 

Równocześnie informujemy, że w dniu 8 grudnia 2018 r. (sobota) Ośrodek będzie czynny w godzinach 7:00-15:00.

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, iż Gmina Zembrzyce po raz kolejny przystąpiła do programu: "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" w ramach którego Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia Asystenta Rodziny, który wspiera rodziny z problemami opiekuńczo - wychowawczymi w zakresie prawidłowego wykonywania tych zadań.
Zadanie to finansowane jest ze środków Wojewody oraz środków własnych Gminy.


"Apel do mieszkańców Gminy Zembrzyce w związku ze zbliżającym się okresem zimowym"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach, w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym 2018/2019 kieruje apel do wszystkich mieszkańców Gminy Zembrzyce, aby osoby potrzebujące pomocy, w szczególności osoby starsze, samotne, chore, bezdomne, niepełnosprawne, które własnymi staraniami nie radzą sobie z problemami w razie potrzeby kontaktowały się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zembrzycach, osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: (33) 874-64-00, bądź za pośrednictwem innych osób, np.: sołtysów, radnych, sąsiadów, osób bliskich itp.

Jednocześnie, w związku z nadchodzącą zimą, zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy Zembrzyce, aby zwrócili uwagę na swoich bliskich, znajomych, sąsiadów, w szczególności na osoby starsze, samotne, chore, bezdomne, niezaradne życiowo oraz niepełnosprawne, które narażone są na różne niebezpieczeństwa związane z zimą. Osoby te mogą wymagać schronienia lub różnych innych form pomocy.

 Nie bądźmy obojętni na osoby potrzebujące pomocy, czasem zwykłe słowo, czy prosty gest mogą stanowić dla osób potrzebujących dużą pomoc czy wsparcie. Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za naszych bliskich, sąsiadów. Dzięki wzajemnej pomocy i wsparciu możliwe będzie stworzenie lokalnej sieci wsparcia i zbudowanie społeczności, opartej na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości wobec siebie.

 

 

Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu można uzyskać pod adresem: http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/wkrotce-ruszy-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-zapraszamy-rodzicow-dzieci-do-lat-3-do-wziecia-udzialu-w-projekcie-1751.html

 


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że trwa przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy  2018/2019 ws. przyznania świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń przysługujących w ramach programu "Dobry Start" (300+).

W związku z dużą liczbą wnioskodawców oraz wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że w dniach:
- 4 września 2018 (wtorek);

- 5 września 2018 (środa);
- 11 września 2018 (wtorek);
- 12 września 2018 (środa)

czas pracy Ośrodka w zakresie przyjmowania wspomnianej wyżej dokumentacji zostanie wydłużony do godziny 16:00. Informujemy również, że udogodnienie to skierowane jest głównie do osób pracujących zawodowo, które nie mają możliwości, by złożyć wymaganą dokumentację w normalnych godzinach pracy Ośrodka.

W celu usprawnienia wykonywanych działań i przyjmowania wniosków prosimy także o możliwie samodzielne wypełnianie wniosków i oświadczeń, przynajmniej w zakresie podstawowych informacji, takich jak dane adresowe, czy skład rodziny oraz zapoznanie się z informacjami zawartymi we wniosku, dotyczącymi kwestii związanych z prawem do przyznania świadczeń. Dzięki takiemu działaniu możliwe będzie usprawnienie przyjmowania wniosków i uniknięcie opóźnień w wypłacie świadczeń.


Szczegółowe informacje na temat przyznawania świadczeń udzielane są zarówno w siedzibie Ośrodka jak i pod nr tel. (33) 8746-400.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje o możliwości udzielenia wsparcia w frormie usług opiekuńczych, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje także  osobom:

 • 1) mieszkającym samotnie, a posiadającym rodzinę oddzielnie zamieszkałą, a rodzina-małżonek, wstępni, zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, niepełnosprawność  lub z innych uzasadnionych przyczyn;
 • 2) zamieszkujących i gospodarujących wspólnie z rodziną, a rodzina-małżonek, wstępni , zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, niepełnosprawność  lub z innych uzasadnionych przyczyn;

Usługi opiekuńcze przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, po uzyskaniu przez GOPS informacji o osobie, która wymaga pomocy, a jest jej pozbawiona.

Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

 


Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu!

Do projektu zapraszamy 120 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (80%UP osoby bezrobotne; 20%UP osoby bierne zawodowo) należących co najmniej do jednej z grup:
•kobiety
•osoby powyżej 50r.ż.
•osoby długotrwale bezrobotne
•osoby z niepełnosprawnościami
•osoby o niskich kwalifikacjach zamieszkujące (w rozumieniu KC) na terenie powiatów w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla woj. małopolskiego tj. wielicki, miechowski, wadowicki, m. Tarnów, oświęcimski, gorlicki, brzeski, nowotarski, proszowicki, tarnowski, olkuski, nowosądecki, limanowski, chrzanowski, tatrzański, dąbrowski

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia osób nie pracujących powyżej 30 r. życia zamieszkujących ww. powiaty

OFERUJEMY:
• identyfikacja indywidualnych potrzeb UP/ poradnictwo zawodowe;
• wsparcie motywacyjne (psychologiczne)/ poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną;
• pośrednictwo pracy;
• szkolenia zawodowe;
• szkolenia z umiejętności „miękkich”;
• szkolenia ICT;
• staż zawodowy

UCZESTNIKOM DODATKOWO ZAPEWNIAMY:
• zwrot kosztów dojazdu
• stypendium szkoleniowe
• catering podczas szkoleń 

KONTAKT:
realizator  lokalny Marek Kapłon-  Tel. 668039412 

 


 

INFORMACJA - okres zasiłkowy 2018/2019

- Świadczenia rodzinne     
- Fundusz Alimentacyjny
- Świadczenia wychowawcze

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do w/w świadczeń na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia  2018r.

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2018

W okresie zasiłkowym 2018/2019 obowiązują dochody za 2017 r.

Wnioski można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w godz. od 700- 1500.

 


 

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że w ostatnich dniach Rząd ustanowił program "Dobry Start", który przewiduje wsparcie finansowe dla rodzin, w których pozostają dzieci uczące się w szkole w kwocie 300 zł. jednorazowo na dziecko, bez względu na dochody.
W Gminie Zembrzyce realizacją programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na obecną chwilę nie ma jeszcze szczegółowych informacji na temat procedury przyznawania świadczeń oraz druków wniosków dot. przyznania tej formy pomocy.


Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej MRPiPS: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9987,dobry-start-dla-ucznia.html

O dalszych działaniach w tym kierunku będziemy informować na bieżąco, w zależności od udostępnionych przez MRPiPS informacji.


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że w co drugi czwartek miesiąca, w godzinach 8:00-10:00 w siedzibie Ośrodka dyżury pełni asystent rodziny - pani Joanna Kadela. W przypadku chęci nawiązania kontaktu z asystentem poza miejscem zamieszkania, zachęcamy do zgłoszenia się do tut. Ośrodka w wyznaczonych dniach lub kontaktu telefonicznego z OPS pod nr (33) 8746-400.

   


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że Gmina Zembrzyce przystąpiła do projektu realizowanego przez województwo małopolskie - "Małopolski Tele-Anioł". Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; realizowany jest we współpracy z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać na stronie internetowej:

https://www.malopolska.pl/teleaniol


Adres Biura Projektu Małopolski Tele - Anioł:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

pokój nr 1, parter
tel. 12 61-60-611
e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl
adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Formularz zgłoszeniowy:

https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/TELEANIO%C5%81/Za%C5%82%202_FORMULARZ%20ZG%C5%81OSZENIA%20(2).pdf


Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Projektu oraz zgłaszanie kandydatury bezpośrednio w siedzibie Projektu lub za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje o możliwości nawiązania współpracy z rodzinami zainteresowanymi działaniami na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

 Obowiązująca Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które we współpracy z asystentem pomagają konkretnej rodzinie:

 • opiece i wychowaniu dzieci
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
 

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć min: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, zarządzania budżetem oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 w/w ustawy. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może zostawać powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. dziadkowie, krewni, sąsiedzi, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, może otrzymać jedynie zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia. Zasady zwrotu kosztów określa umowa zawierana przez Wójta z rodziną wspierającą.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 540, tel. 33 874-64-00.

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, iż poszukuje kandydata na stanowisko - ASYSTENT RODZINY - oferując umowę na czas określony. 

Wymagania określone w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Art. 12.

1. Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny stażpracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Szczegółowe informacje nt. powyższej oferty można uzyskać w siedzibie tut. OPS.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach w godzinach pracy Ośrodka, tj. 7:00 - 15:00, pokój nr 9.

 


 INFORMACJA

dla Wnioskodawców składających wnioski z ramach koordynacji

Informujemy, że w ramach zadania koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych wnioskodawcy mają możliwość uzyskania wszelkich informacji o potrzebnych dokumentach i pomocy urzędników przy kompletowaniu dokumentacji i/lub uzupełnieniu wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wnioskodawcy nie są wzywani do złożenia wyjaśnień i/lub osobistego stawiennictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zebranie całości dokumentacji odbywa się na etapie składania wniosków w GOPS Zembrzyce, co powoduje sprawniejsze ich rozpatrzenie.
Wszelkich informacji o stanie sprawy o ustalenie koordynacji można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Infolinia dla wnioskodawców: 12 430 29 73

W razie potrzeby osobistego kontaktu MUW przyjmuje wnioskodawców w poniedziałki w godz. 14.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-11.00:

- w Krakowie- przy ul. Lea 112

- w Nowym Sączu- przy ul. Jagiellońskiej 52

- w Tarnowie- przy al. Solidarności 5-2

Wszelkie informacje dostępne w GOPS Zembrzyce

 


 

 

 
 


  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Włączenie społeczne i zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Małopolski".

Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu można uzyskać na stronie internetowej:

www.pzn.malopolska.pl/wlaczenie-spoleczne
lub pod numerem telefonu: 697-818-718

 

Zapraszamy do zapoznania się ofertą!

 


  

 


 
Informujemy, że od dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniła się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
Obecnie Ośrodek znajduje się w budynku Urzędu Gminy Zembrzyce, wejście z prawej strony, parter, pokoje nr 6-9.

Zaktualizowane dane teeadresowe znajdują się w zakładce "Kontakt z nami".

 


  UWAGA!!!
KOORDYNACJA
systemów zabezpieczenia społecznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 01. stycznia 2018 r. zadania w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych przejął Wojewoda Małopolski.

Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiono elektroniczny formularz dla wnioskodawców, którzy nie uzyskali jeszcze decyzji bądź żadnej informacji w sprawach związanych z ubieganiem się o świadczenia rodzinne.

https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Rops

Za pomocą przesłanego formularza mogą Państwo dowiedzieć się o stanie sprawy przekazanej przez GOPS w Zembrzycach do instytucji zajmującej się koordynacją.

Małopolski Urząd Wojewódzki realizuje zadania w tych samych lokalizacjach, w których było ono realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

ul. Lea 112 30-133 Kraków
Nr telefonu: 12 430 29 73

 


"Apel do mieszkańców Gminy Zembrzyce w związku ze zbliżającym się okresem zimowym"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach, w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym kieruje apel do wszystkich mieszkańców Gminy Zembrzyce, aby osoby potrzebujące pomocy, w szczególności osoby starsze, samotne, chore, bezdomne, niepełnosprawne, które własnymi staraniami nie radzą sobie z problemami w razie potrzeby kontaktowały się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zembrzycach, osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: (33) 874-64-00, bądź za pośrednictwem innych osób, np.: sołtysów, radnych, sąsiadów, osób bliskich itp.

 

Jednocześnie, w związku z nadchodzącą zimą, zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy Zembrzyce, aby zwrócili uwagę na swoich bliskich, znajomych, sąsiadów, w szczególności na osoby starsze, samotne, chore, bezdomne, niezaradne życiowo oraz niepełnosprawne, które narażone są na różne niebezpieczeństwa związane z zimą. Osoby te mogą wymagać schronienia lub różnych innych form pomocy.

 

Nie bądźmy obojętni na osoby potrzebujące pomocy, czasem zwykłe słowo, czy prosty gest mogą stanowić dla osób potrzebujących dużą pomoc czy wsparcie. Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za naszych bliskich, sąsiadów. Dzięki wzajemnej pomocy i wsparciu możliwe będzie stworzenie lokalnej sieci wsparcia i zbudowanie społeczności, opartej na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości wobec siebie.

  


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że począwszy od dnia 22 sierpnia 2017 do końca września 2017 we wtorki Ośrodek będzie czynny w godzinach 7:00 - 17:00.Czas pracy Ośrodka został wydłużony ze względu na przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego 500+, dla osób pracujących, które ze względu na obowiązki zawodowe nie mogą złożyć wniosku w godzinach pracy Ośrodka.

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że rozpoczął się nowy nabór wniosków o przyznanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego - Pomoc Żywnościowa (FEAD) - Podprogram 2017.

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy:

1028,00 zł. - dla osoby w rodzinie

1268,00 zł. - dla osoby samotnie gospodarującej.

Osoby chętne do skorzystania z tego rodzaju wsparcia prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka celem wypełnienia koniecznych dokumentów. Osoby, które nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej (tj. m.in. z pomocy w formie zasiłku okresowego, zasiłku celowego, dożywiania dzieci w szkole) prosimy o zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających uzyskanie dochodu, tj. odcinek renty/emerytury, zaświadczenie o wynagrodzeniu - za poprzedni miesiąc.INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017  rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie prawa do zasiłków rodzinnych, świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można pobrać i złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w godz. od 700 do 1500

W okresie zasiłkowym 2017/2018 obowiązują dochody za 2016r.

WYSOKOŚĆ KRYTERIUM- dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające rodzinę do otrzymania świadczeń są następujące:

Zasiłek  rodzinny -674,00 zł / 764,00 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego,

Fundusz alimentacyjny - 725,00 zł

Świadczenie wychowawcze w przypadku ubiegania się na pierwsze dziecko  800,00 zł / 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego

Ważne! Od 1 sierpnia obowiązywać będą nowe formularze wniosków.

Od 1 sierpnia 2017 roku wchodzą w życie zmiany do ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone przez Sejm w świadczeniach dla rodzin to:

Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

Nowe przepisy dotyczące utraty i uzyskania dochodu będą obowiązywały przy ustalaniu dochodu rodziny przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

  Więcej informacji na temat świadczeń można uzyskać
w GOPS Zembrzyce pod numerem telefonu 33 8746400

  


 

Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 została uruchomiona infolinia, za pośrednictwem której można uzyskać informacje na temat programu "Rodzina 500+".

W województwie małopolskim infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 -- 14:00 pod nr telefonu: (12) 392 12 80

Informacje można także uzyskać kontaktując się z tutejszym Ośrodkiem pod nr tel: (33) 874-64-00


  

Informujemy, że najnowsze zmiany w świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego zostały opublikowane w dniu 07.07.2017 r.

Ze zmianami można zapoznać się pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/najnowsze-zmiany-w-swiadczeniach-rodzinnych-i-funduszu-alimentacyjnym/

 

 


 

 

 

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że od 1 marca 2017 r. w Gminie Zembrzyce realizowane są po raz kolejny, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Suchej Beskidzkiej, prace społecznie użyteczne. Program ten ma na celu aktywizację osób bezrobotnych z terenu Gminy Zembrzyce oraz objęcie ich wsparciem finansowym w ramach wykonywanych działań.

W 2017 r. programem objęto 11 osób, które zostały skierowane do wykonywania prac w poniższych instytucjach:


Zespół Szkół w Zemrzycach – 1 osoba

Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej – 1 osoba

Szkoła Podstawowa w Śleszowicach – 1 osoba

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach – 3 osoby

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach– 1 osoba

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach – 4 osoby.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach w marcu rozpoczął ponadto realizację projektu socjalnego "Pomoc domowa". Projekt „POMOC DOMOWA” polega na zorganizowaniu i koordynacji pomocy usługowej, domowej dla osób spełniających minimum jedno z kryteriów: podeszły wiek, samotność, niesamodzielność, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność. Pomoc świadczona jest przez osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, realizujące prace społecznie użyteczne. Zadanie realizowane jest przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Suchej Beskidzkiej. Zgodnie z założeniami 4 osoby wytypowane do realizacji prac społecznie użytecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizują zadania określone w założeniach projektu.

W związku z realizowanym projektem socjalnym Ośrodek pozyskał dotację celową z budżetu państwa na realizację dotowanego zadania.

 


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło kampanię "Bezpieczny i Aktywny Senior", mającą na celu uwidocznienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz możliwościom aktywizacji osób starszych. Kampania ma m.in. przeciwdziałać pojawiającym się działaniom prowadzonym na niekorzyść osób starszych (oszustwa, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc wobec osób starszych, dyskryminacja ze względu na wiek i inne).

Poniżej przedstawiamy Państwu odnośnik do informacji zawartych na stronie MPiPS i zachęcamy do zapoznania się z poniższym informatorem.

www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior

   


 

         

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach kieruje apel do wszystkich mieszkańców Gminy Zembrzyce, aby osoby potrzebujące pomocy, w szczególności osoby starsze, samotne, chore, bezdomne, niepełnosprawne, które własnymi staraniami nie radzą sobie z problemami, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się zimy, w razie potrzeby kontaktowały się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zembrzycach, osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (33) 874 64 00 lub Komendą Powiatową Policji w Suchej Beskidzkiej pod numerem 112 bądź za pośrednictwem innych osób, np. sołtysów, radnych, sąsiadów, osób bliskich, itp.

          Jednocześnie, w związku z nadchodzącą zimą, zwracamy się do wszystkich mieszkańców Gmniny Zembrzyce, aby zwrócili uwagę na swoich bliskich, znajomych, sąsiadów w szczególności na osoby starsze, samotne, chore, bezdomne, niezaradne życiowo oraz niepełnosprawne, które narażone są na różne niebezpieczeństwa związane z zimą. Osoby te mogą wymagać schronienia lub różnych innych form pomocy.

          Pragniemy także zwrócić szczególną uwagę na różne formy pomocy dla osób wymagających wsparcia, przede wszystkim szeroko rozumianą pomoc sąsiedzką. Nie bądźmy obojętni na osoby potrzebujące pomocy, czasem zwykłe słowo, czy prosty gest mogą stanowić dla osób potrzebujących dużą pomoc czy wsparcie. Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za naszych bliskich, sąsiadów. Dzięki wzajemnej pomocy i wsparciu możliwe będzie stworzenie lokalnej sieci wsparcia i społeczności opartej na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości wobec siebie.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach

Barbara Żmudka

 


 

 


 

I N F O R M A C J A

 • Ważne!!! – obowiązek dostarczenia zaświadczeń ze szkoły lub oświadczeń do 10 września 2016 r.

Wnioskodawcy, pobierający zasiłki rodzinne w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2015/2016 których dzieci uczęszczają lub będą uczęszczać od września 2016r. do szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2016/2017 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2016r.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy  2016/2017 przyjmowane są od 1 sierpnia 2016.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane będą

 od 1 września 2016.

Nadmienia się, iż w okresie zasiłkowym 2016/2017 obowiązują

 dochody za 2015 r.

 


 

                                                                                     

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach przypomina, że dnia 1 lipca 2016r. (włącznie) upływa termin składania wniosków

o świadczenie wychowawcze 500+ z możliwością otrzymania wyrównania od 1 kwietnia  2016 r. 

Osoby, które złożą wnioski po 1 lipca 2016 r. będą miały przyznane świadczenia od miesiąca złożenia wniosku. 

 

 


 

Masz pytania o Program Rodzina 500+?