Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa od 15 maja 2023 r.

 

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Ważna informacja:

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach w celu zakwalifikowania.

 

 

 

 


Webinaria edukacyjne dla seniorów

W imieniu Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Seniorów uprzejmie informujemy, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje webinaria (seminaria online) dla seniorów:

 
 

 

 

 

 


Nowy wzór wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy od dnia 03.05.2023r.

 

Od dnia 03.05.2023r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi obowiązuje nowy druk wniosku. Od tego dnia wszystkie wnioski, które zostaną złożone do GOPS Zembrzyce winny być na nowym, aktualnie obowiązującym druku.

Wniosek można pobrać na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/838

 

 


Uzyskaj pomoc!

Telefony bezpłatnej pomocy działające na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom:

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" tel. 800-12-00-02 oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Więcej na stronie www.niebieskalinia.info
 • Telefon zaufiania dedykowany osobom cierpiącym z proowdu uzaleźnień behawioralnych oraz ich bliskim tel. 801-889-880. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17:00 do 22:00 z wyjątkiem świąt państwowych.
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki-Narkomania, tel. 800-199-990 czynny codziennie w godzinach 16:00 do 21:00.

Więcej informacji na stronie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

 

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom prowadzi kampanię społeczną pn.

"Pierwsze kroki w cyberświecie-zróbmy je razem".

Celem kampani jest ograniczenie używania urządzeń cyfrowych przez dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 

Dla zainteresowanych zapraszamy po więcej informacji pierwszekroki.net

 

 

 


 

 

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r. Można się o nią ubiegać już po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury (osoba na którą wystawiona jest faktura).

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku nowego głównego źródła ogrzewania zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego (gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca),

 • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:
od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.

Termin składania wniosku

Ostatni wniosek należy złożyć do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Zwrot VAT od gazu przysługuje na podstawie opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,

 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku. Odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

 

Do pobrania:

wniosek

poradnik

 


 

 

Pierwsza kampania społeczna Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 r. ż.

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy. Istotą pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji jest więc rozbudzenie w dorosłych opiekunach świadomości i umiejętności właściwego podejścia do dziecka skrzywdzonego. W szczególności, celem jest odbarczenie dzieci z poczucia winy i wstydu oraz zapobieganie ponownemu zranieniu po ujawnieniu sprawy. Kampania prowadzona jest w mediach elektronicznych od 13 grudnia a skierowana do dorosłych z małych miast i ośrodków wiejskich. Materiały i informacje są dostępne także na stronie https://pkdp.gov.pl/nie-wybaczysz-sobie/ .

 


Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie dla osób w trudnej sytucji życiowej

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są aktualnie udzielane w prawie 1500 punktach w całym kraju, a punkty te znajdują się w każdym powiecie.

W powiecie suskim pomoc ta udzielana jest w następujących lokalizacjach:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja pod nr tel. 33 875 78 75. Więcej informacji pod adresem: www.darmoweporady-suski.pl

Od 2022 r. w ramach bezpłatnej pomocy prawnej działają punkty specjalistyczne. Specjalizacją jest wskazanie dziedziny prawa lub innej problematyki, której dotyczy porada albo grupy osób uprawnionych do pomocy. Wprowadzenie punktów specjalistycznych pozwala na zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy i doświadczenia prawników nieodpłatnej pomocy oraz doradców obywatelskich na terenie szerszym niż ich macierzyste powiaty. Wiele z punktów specjalistycznych oferuje obecnie możliwość skorzystania z porady zdalnej, czyli przy użyciu środków komunikowania się na odległość, co pozwala na skorzystanie z pomocy specjalisty beneficjentom z całego kraju.

Lista punktów specjalistycznych działających  w 2023 r. dostępna na stronie: www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Do pobrania:

INFORMATOR

 


Zmiana na stanowisku dzielnicowego w Gminie Zembrzyce

Od dnia 1 marca 2023 r. dzielnicowego mł.asp Mariusza Rybskiego zastępuje mł.asp. Krzysztof Wójciga.

 
Telefon stacjonarny: 47 83 28 211
Telefon komórkowy: 662 027 828
E-mail: Dzielnicowy.sucha-beskidzka5@sucha-beskidzka.policja.gov.pl

 

 


 

 


 OGŁOSZENIE

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują wyższe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu”. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150% do 200% kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

Dzięki temu pomoc w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" mogą otrzymać osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza:

- 1552 zł. – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),

- 1200 zł. – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł).

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Program finansowany  jest  ze  środków  budżetu  państwa oraz  środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej informacji na temat realizacji Programu i możliwości uzyskania pomocy można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach pokój nr 7 lub pod nr telefonu: (33) 8746-400.

 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: referenta ds. księgowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach

Informacja

 


Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko Referent ds. księgowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach

 

Ogłoszenie

 


W dniu 23.12.2022 r. Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach ogłasza ponowny nabór na stanowisko referenta ds. księgowości.

Ogłoszenie o naborze.

 


W dniu 07.12.2022 r. Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. księgowości.

Ogłoszenie o naborze.

 


Dodatek elektryczny

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

We wniosku znajdują się dane o wnioskodawcy i wszystkich członkach jego gospodarstwa domowego. Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.

We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Instrukcja wypełnienia wniosku

 

 


INFORAMCJA W SPRAWIE NOWELIZACJI PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DODATKU WĘGLOWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że w wyniku nowelizacji przepisów Ustawy o Dodatku Węglowym i zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska

„Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych przyczyn, jak np. ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w ww. terminie. Należy mieć jednak na uwadze, że w tym przypadku możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania.„


Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach zaprasza osoby z niepełnosprawnością z terenu Gminy Zembrzyce do udziału w Programie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej-edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

Uczestnikami Programu mogą być:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

   

  Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 33 8746 400

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w siedzibie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w terminie do 8 listopada włącznie.

/Karta zgłoszenia do pobrania/

/Oświadczenie-wskazanie asystenta do pobrania/

/Program AOON-edycja 2023/

 

Zakres czynności asystenta osoby niepełnosprawnej- pobierz

 

1.        Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1)        posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;lub

2)        posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;lub

3)        wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, żeosoba wskazana spełnia przynajmniej jedenz warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym[2].

2.        Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje sięwstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobieniaz uczestnikiem.

3.        W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego,asystenta wskazuje gmina/powiatlub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2.

4.        W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1)        zaświadczenie o niekaralności;

2)        informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji zRejestru;

3)        pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

[2]Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

 

 

 


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZEMBRZYCE:

Zgłaszanie zapotrzebowania na preferencyjny zakup węgla

Wójt Gminy Zembrzyce informuje o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na zakup węgla w cenie po 2000 zł brutto za tonę.

Zgodnie z projektem ustawy przyjętej przez sejmu prawnionymi do zakupu preferencyjnego węgla od gminy będzie osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Najprawdopodobniej gospodarstwo domowe będzie mogło zakupić do 1,5 ton węgla do 31.12.2022 rok i do 1,5 ton węgla do 30 kwietnia 2023 roku.

Zebrane informacje pozwolą na określenie potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Zembrzyce na węgiel i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie naszej gminy.

Prosimy zainteresowanych mieszkańców o zgłoszenie wstępnego zapotrzebowania na konkretną ilość surowca.

Ankiety będące wstępną deklaracją chęci zakupu węgla należy składać w Urzędzie Gminy Zembrzyce, Zembrzyce 540, lub przesłać na adres: gmina@zembrzyce.pl w terminie do końca października 2022 roku.

Niniejsza ankieta nie jest wnioskiem o zakup węgla.

Treść ankiety.

 


 

 

 


Fundacja Towarzyszenia Rodzinie serdecznie zaprasza na bezpłatne Warsztaty pt. Komunikacja interpersonalna w rodzinie Zajęcia prowadzone są w ramach Projektu: " Rodzina mimo wszystko 2.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa małopolskiego"

 

 


Nabór

Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach.


Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wynosi:

 • 3 000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 2 000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;
 • 1 000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym:
 • 500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Powyższe źródła ciepła winny być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu jedynie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gospodarstwo domowe to:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 • jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 • gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Osoby uprawnione do dodatku dla gospodarstw domowych:

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 2. b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;
 • osoby mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne!

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych 

Klauzula RODO (prosimy o wydrukowanie i podpisanie przez Wnioskodawcę klauzuli RODO)

Wersja papierowa jest dostępna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach.

Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych?

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP;
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej  wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Macierzyństwo jest punktem zwrotnym w życiu kobiety, kiedy kobieta zostaje sama z dzieckiem doświadczenie to staje się niezwykle trudne.
Bez względu na okoliczności  samotnego macierzyństwa kobieta potrzebuje wiele troski i wsparcia w szczególności podczas ciąży i w pierwszych miesiącach życia dziecka.
Wierzymy, że mamy dają radę samotnemu macierzyństwu. Beneficjentki naszego projektu otrzymują wsparcie w zakresie rozwoju więzi z dzieckiem już w okresie ciąży do pierwszego roku życia dziecka.

Mama, która zakwalifikuje się do projektu, będzie mogła skorzystać z:
o    konsultacji diagnostycznych
o    wsparcia psychoterapeutycznego
o    metody analizy więzi prenatalnej wspierającej więź przedurodzeniową
matki z dzieckiem
o    warsztatów i prelekcji psychoedukacyjnych wspierających kompetencje
rodzicielskie
o    grupowych zajęć terapeutycznych z elementami arteterapii

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Świadczona pomoc w ramach Projektu będzie realizowana od 1 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2023 r.

Działania przewidziane w projekcie są kompatybilne z działaniami Fundacji w obszarze pracy z samotnymi kobietami w ciąży i po urodzeniu dziecka. Fundacja prowadzi DSM na ul. Przybyszewskiego 39 w Krakowie oraz na zlecenie Archidiecezji Krakowskiej realizuje wsparcie psychologiczne dla kobiet w DSM w Wadowicach.

Kontakt:
Fundacja Towarzyszenia Rodzinie
ul. Siostry Faustyny 70
30-608 Kraków


e-mail: projekty@ftrodzinie.pl

https://ftrodzinie.pl/projekt-mamy-daja-rade/Zapisy telefonicznie lub przez formularz:

https://forms.gle/Wh2Jc5pjzCnbBVCe7

tel. 780 169 179


INFORMACJA DOTYCZĄCA DOŻYWIANIA DZIECI

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości skorzystania z dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023.

„Posiłek w szkole i w domu” przysługuje rodzinom, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł (150% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie, które wynosi 600,00 zł) oraz występuje jeden z  powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność).

 


Dodatek węglowy- informacje

 

Wniosek do pobrania

Klauzula RODO

20 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, 1967). Znowelizowane przepisy zapewniają m.in. uszczelnienie systemu, zwiększają możliwości samorządów w zakresie weryfikacji wniosków oraz wydłużają termin na wypłatę dodatków węglowych. Jednocześnie do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, w których do dnia 20 września 2022 r. nie dokonano wypłaty środków dla wnioskodawcy, należy stosować znowelizowane przepisy ustawy o dodatku węglowym.

Czym jest dodatek węglowy

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, które spełniają jednocześnie następujące warunki:

 1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,
 2. wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego,
 3. wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
 4. wpisanie bądź zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do CEEB uprawniające do przyznania dodatku węglowego musi być zrealizowane do dnia 11 sierpnia 2022 r. Wskazany termin nie dotyczy nowych źródeł ogrzewania, tj. wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB (o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków).

Skład gospodarstwa domowego i miejsce zamieszkania

Gospodarstwa domowe jednoosobowe i wieloosobowe

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

lub

 1. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych należy zwrócić uwagę na warunek samotnego zamieszkiwania i gospodarowania. Wobec tego nie można uznać, że w jednym lokalu mieszkalnym (bądź budynku jednorodzinnym) prowadzonych jest kilka jednoosobowych gospodarstw domowych, ponieważ nie jest spełniona przesłanka samotnego zamieszkiwania.

Prowadzenie wieloosobowego gospodarstwa domowego wiąże się ze wspólnym zamieszkiwaniem, gospodarowaniem (w tym wspólnym ponoszeniem kosztów paliwa czy wykonywaniem wspólnie obowiązków domowych) oraz pozostawaniem w faktycznym związku (współdziałanie w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych).

W celu wyjaśnienia wątpliwości w zakresie pojęcia wspólnego gospodarowania, spośród wielu przykładów wyjaśnień na gruncie orzecznictwa sądów, można przytoczyć fragment jednego z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego określającego definicję wspólnego gospodarowania: „Wspólnie gospodarować oznacza wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego. Cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego może być udział i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, niezarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą prowadzi się gospodarstwo domowe, a wszystko dodatkowo uzupełnione cechami stałości, które tego typu sytuację charakteryzują. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się różne elementy, jak ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.”(I OSK 1483/16).

Wiele gospodarstw domowych w jednym budynku/lokalu

Na potrzeby przyznawania dodatku węglowego przyjmuje się jako zasadę, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się jedno gospodarstwo domowe. w świetle niepokojących informacji o próbach wyłudzenia dodatków przez wnioskodawców „sztucznie” dzielących gospodarstwa domowe, ustawodawca zdecydował o doprecyzowaniu przepisów poprzez wyraźne wskazanie, że jeden dodatek węglowy przysługuje na jeden adres zamieszkania.

Wobec powyższego, zgodnie art. 2 ust. 3a ustawy o dodatku węglowym, w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje kilka gospodarstw domowych, przyznany może być tylko jeden dodatek węglowy.

Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust 3b ww. ustawy, w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania).

W przypadku złożenia przez wnioskodawców kilku wniosków na jeden adres zamieszkania, gmina powinna dokonać weryfikacji w celu ustalenia wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Jednocześnie należy podkreślić, że organ rozpatrujący wniosek może zwrócić się do wnioskodawców o złożenie oświadczenia w przedmiocie. Wyrażona w art. 7 KPA zasada prawdy obiektywnej upoważnia organ administracji do podjęcia z urzędu wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli, w tym do złożenia stosownych oświadczeń.

Czy wniosek o dodatek węglowy może złożyć osobno mąż i żona, jeżeli mają rozdzielność majątkową oraz jeżeli nie mają rozdzielności majątkowej?

Kwestia rozdzielności majątkowej nie ma znaczenia w procesie przyznawania dodatku węglowego. Decydujące jest czy małżonkowie wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe i kwestia rozdzielności majątkowej nie powinna mieć przy tym znaczenia. Należy kierować się tutaj, wypracowaną w orzecznictwie, definicją gospodarstwa domowego, (np. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2017 r. I OSK 1483/16 Wspólne gospodarowanie – definicja), na którą składa się zamieszkiwanie oraz gospodarowanie. Ponownie warto przypomnieć, że oświadczenia wnioskodawcy składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń a organ rozpatrujący ma prawo sprawdzić informacje podane we wniosku i w przypadku uzasadnionych wątpliwości, wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień, korzystając z zasady prawdy obiektywnej.

Członkowie gospodarstwa przebywający poza miejscem zamieszkania

W zakresie członków gospodarstwa domowego wieloosobowego przebywających z jakichś przyczyn poza tym gospodarstwem (np. za granicą, w szpitalu, w domu opieki społecznej, w więzieniu), ale nadal wchodzących w jego skład, wnioskodawca musi wskazać ich we wniosku.

Dodatek węglowy nie może zostać przyznany osobom deklarującym prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego, które przebywają poza granicami kraju, bądź przebywają w miejscach/ośrodkach zaspokajających ich potrzeby bytowe (nawet w przypadku pobierania odpłatności za świadczone usługi), do których zaliczyć można np. domy opieki społecznej, więzienia, klasztory, szpitale.

Najem oraz zamieszkiwanie w kilku lokalizacjach

Gospodarstwo domowe, które wynajmuje lokal mieszkalny lub któremu jest on użyczany może wnioskować o przyznanie dodatku węglowego – nie jest istotne kto jest właścicielem lokalu. Dla jednego lokalu nie może być złożony więcej niż jeden wniosek o wypłatę dodatku węglowego (np. złożenie dodatku przez najemcę oraz przez właściciela). Uprawnioną osobą do otrzymania dodatku węglowego jest ta, która faktycznie dysponuje lokalem i prowadzi w nim swoje gospodarstwo domowe (co w przypadku wątpliwości może być zweryfikowane np. poprzez żądanie przedstawienia umowy najmu).

Jednocześnie przyjmuje się, że prowadzenie gospodarstwa domowego możliwe jest tylko w jednej lokalizacji. Wobec tego niedopuszczalne jest występowanie przez wnioskodawcę o wypłacenie kilku dodatków węglowych w związku z np. okresowym zamieszkiwaniem w kilku lokalizacjach (które mogą znajdować się w tej samej gminie bądź różnych gminach). Należy mieć tutaj na uwadze, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego (zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o dodatku węglowym).

Budynki niezamieszkałe (altany, działki)

Należy wskazać, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym świadczenia przysługuje osobie w gospodarstwie domowym zdefiniowanym w ust. 2 z użyciem określenia „zamieszkiwanie i gospodarowanie”. Wobec tego należy stwierdzić, że dodatek węglowy nie może być przyznany wnioskodawcy deklarującemu prowadzenie gospodarstwa w budynku niemieszkalnym (np. altanka działkowa, garaż), ponieważ w oczywisty sposób w takiej sytuacji nie jest spełniony warunek zamieszkiwania. W tym kontekście warto wskazać również, że zgodnie z art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 poz. 40) na działce ROD nie wolno zamieszkiwać.

Czy konieczne jest zameldowanie w miejscu prowadzenia gospodarstwa domowego aby otrzymać dodatek węglowy?

Nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania w miejscu prowadzenia gospodarstwa domowego.

Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest faktyczne zamieszkiwanie i prowadzenie gospodarstwa domowego w danym miejscu, na obszarze gminy, do której składa się wniosek.

Jednocześnie prowadzenie gospodarstwa domowego możliwe jest tylko w jednej lokalizacji. Wobec tego niedopuszczalne jest występowanie przez wnioskodawcę o wypłacenie dodatku węglowego w więcej niż jednym miejscu nawet w przypadku, kiedy wnioskodawca ma kilka nieruchomości zlokalizowanych w różnych miejscach w Polsce Należy mieć tutaj na uwadze, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego (zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o dodatku węglowym).

Czy dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom domów wielorodzinnych, np. kamienic i bloków?

Dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom budynków wielorodzinnych, w przypadku gdy dom ten ogrzewany jest paliwami stałymi – zarówno poprzez indywidualne źródła ogrzewania zainstalowane w lokalach (źródło to musi być głównym źródłem ogrzewania lokalu) jak i poprzez ogrzewanie z kotłowni węglowej znajdującej się w budynku, bądź z lokalnej sieci ciepłowniczej obsługiwanej przez kocioł węglowy. Każde gospodarstwo domowe w budynku wielorodzinnym powinno indywidualnie wystąpić o dodatek węglowy.

Warto wskazać, że pojęcie lokalnej sieci ciepłowniczej zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 2022 poz. 438). Zgodnie z zawartymi tam definicjami, lokalna sieć ciepłownicza jest to sieć ciepłownicza dostarczająca ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła. Zaś lokalne źródło ciepła oznacza:

 1. kotłownię lub węzeł cieplny, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku;
 2. ciepłownię osiedlową lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającą ciepło do budynków.

Jeśli jednak ciepło do danego budynku dostarczane jest z ciepłowni bądź elektrociepłowni poprzez system ciepłowniczy (co nie stanowi lokalnej sieci ciepłowniczej w rozumieniu przytoczonej wyżej definicji), to w takim przypadku gospodarstwu zamieszkującemu ten budynek nie należy się dodatek węglowy.

Podsumowując, mieszkańcy budynku kwalifikują się do otrzymania dodatku węglowego, jeśli nie zakupują ciepła od podmiotu zajmującego się zawodowo wytwarzaniem ciepła lub prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, ale nabywają to ciepło od właściciela lub zarządcy budynku, którzy zgodnie z art. 45a ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne - rozliczają i pobierają opłaty od tych mieszkańców ustalane w taki sposób, aby zapewniały wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów ciepła.

UWAGA: W przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Prowadzenie spraw związanych z dodatkiem węglowym

Weryfikacja danych zawartych we wniosku

Zgodnie z art. 2 ust. 15 ustawy o dodatku węglowym gmina zobowiązana jest do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Należy wskazać, że weryfikując prawdziwość danych wskazanych we wniosku o wypłatę dodatku węglowego i dążąc do ustalenia stanu faktycznego, niezbędne jest szczególnie uważne zweryfikowanie takiego wniosku przez gminę.

Zgodnie w art. 2 ust. 15a wskazano, że dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta bierze pod uwagę w szczególności:

 1. informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
  1. świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  2. świadczenia wychowawczego,
  3. dodatku osłonowego,
  4. dodatku mieszkaniowego,
 3. dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Dodatkowo art. 2 ust. 15b-15e daje organom rozpatrującym wnioski o wypłatę dodatku węglowego możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego

Warto zaznaczyć, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do informacji zawartych we wniosku organ zawsze może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień i zażądać przedstawienia dodatkowych informacji np. deklaracji podatkowych, umowy najmu mieszkania/lokalu, umowy użyczenia mieszkania/lokalu, orzeczenia o rozwodzie/separacji.

Należy mieć również na uwadze, że oświadczenia wnioskodawcy zawarte we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i w przypadku uzasadnionych wątpliwości konieczne jest zawiadomienie organów ścigania.

Zaniechanie przez organ obowiązku weryfikacji informacji zawartych we wniosku w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie tych informacji lub przyznanie dodatku węglowego pomimo posiadania wiedzy o złożeniu nieprawdziwego oświadczenia przez wnioskodawcę jest obarczone odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego (KPA)

Do spraw związanych z dodatkiem węglowym, mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA).

Zgodnie z art. 3 ust 3 ustawy o dodatku węglowym w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301).

Wezwanie do uzupełnienia braków

W przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku, braku podpisu lub niezałączenia wymaganych dokumentów, organ ma prawo do wezwania wnioskodawcy do jego poprawienia (w ciągu 14 dni) bądź uzupełnienia brakujących dokumentów (w terminie od 14 do 30 dni).

Powyższe wynika z art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych: „W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.”, „W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.”

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 35 § 3 KPA, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Delegacja obsługi dodatku

Do załatwiania indywidualnych spraw administracji publicznej upoważnione mogą zostać m.in. inne jednostki organizacyjne (np. ośrodki pomocy społecznej). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o dodatku węglowym wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić m.in. kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia spraw związanych z dodatkiem węglowym, w tym do wydawania rozstrzygnięć w tych sprawach.

Czy przyznanie dodatku węglowego wymaga wydania decyzji?

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Jednak odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego, wymagają wydania decyzji.

Informowanie o przyznaniu dodatku węglowego

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile został wskazany we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Odwołanie wnioskodawcy od decyzji

Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego, wymagają wydania decyzji. Należy wskazać, że od decyzji administracyjnej odmownej lub stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Weryfikacja wpisu/zgłoszenia do CEEB oraz prawdziwości danych dotyczących źródeł ogrzewania

Zarówno gminy, jak i ośrodki pomocy społecznej, posiadają prawo do weryfikacji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) informacji dotyczących źródła ogrzewania wnioskodawcy (zgodnie z art. 2 ust. 15 oraz art. 3 ust. 2 ustawy o dodatku węglowym).

W zakresie prawdziwości danych zawartych we wniosku (używanie jednego z wymienionych we wniosku i ustawie źródeł ogrzewania jako głównego źródła ogrzewania; zasilane tego źródła ogrzewania węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego) należy mieć na uwadze, że oświadczenia wnioskodawcy zawarte we wniosku składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jednocześnie należy pamiętać, że organ w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do informacji zawartych we wniosku może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień, przekazania odpowiednich dokumentów czy dowodów. Możliwość ta dotyczy również przypadków gdzie deklaracja CEEB zawiera niepełne informacje – np. nie wskazano, że źródło ciepła jest źródłem eksploatowanym, nie wskazano, że jego funkcją jest ogrzewanie (C.O.), czy też (w przypadku kotłów na paliwo stałe) nie wskazano stosowanego rodzaju paliwa.

Wpis/zgłoszenie do CEEB a własność źródła ogrzewania

W zakresie wypłaty dodatku węglowego nie jest istotne, kto jest właścicielem źródła ogrzewania (właścicielem nieruchomości). Istotne jest faktyczne korzystanie przez gospodarstwo domowe wnioskodawcy z danego źródła ogrzewania wpisanego do CEEB.

Termin zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB

Jedną ze zmian wprowadzonych w nowelizacji ustawy o dodatku węglowym jest doprecyzowanie kwestii terminu dokonania zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania do CEEB. Powodem wprowadzenia ww. doprecyzowania były informacje o próbach wyłudzenia dodatków węglowych poprzez nieuprawnione zmodyfikowanie złożonej wcześniej deklaracji CEEB, aby zyskać uprawnienie do pobrania świadczenia (np. poprzez zamianę zgłoszonego kotła gazowego na kocioł węglowy).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, główne źródło ogrzewania wskazane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wobec tego, w przypadku gdy po 11 sierpnia 2022 r. dokonano modyfikacji złożonej deklaracji CEEB, która to modyfikacja spowodowała uzyskanie uprawnienia do pobrania dodatku węglowego (np. zmiana kotła gazowego na kocioł na paliwo stałe) – świadczenie to nie może być przyznane.

Jeżeli jednak modyfikacja dokonana po dniu 11 sierpnia 2022 r. nie wpływała na uzyskanie uprawnienia do pobrania dodatku (np. w deklaracji złożonej przed 11 sierpnia 2022 r. wyszczególnione było źródło ogrzewania na paliwo stałe, które wskazane zostało we wniosku o wypłatę dodatku) – świadczenie to może być przyznane.

Jednocześnie w przypadku zgłoszenia po 11 sierpnia 2022 r. nowej deklaracji CEEB ze źródłem zgłaszanym po raz pierwszy (np. w nowo wybudowanym budynku bądź w przypadku nowego źródła w już istniejącym budynku) i wskazanie tego źródła we wniosku o wypłatę dodatku węglowego – świadczenie to może być przyznane.

Należy zauważyć, że weryfikacja danych zawartej w deklaracji CEEB zgodnie ze stanem dzień 11 sierpnia 2022 r. może być utrudniona z powodu ograniczeń technicznych w zakresie dostępu pracownika gminy do wcześniejszych wersji danej deklaracji zawartej w systemie CEEB. W tym miejscu trzeba wskazać, że gmina może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień – np. przedstawienia deklaracji CEEB w wersji z przed dnia 11 sierpnia 2022 r. Należy wskazać również, że w przypadku deklaracji składanych papierowo (które są systematycznie dodawane do bazy CEEB przez pracowników gmin), gminy posiadają informacje w zakresie daty złożenia takiej deklaracji oraz jej treści.

UWAGA: Ustawowy termin obowiązujący właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do złożenia deklaracji o źródłach ciepła minął 30 czerwca br. Jakkolwiek Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udostępnił możliwość składania deklaracji również po tym terminie i odstąpił od automatycznego naliczania kar (informacja dostępna na stronie GUNB, jednak zgodnie z art. 27h ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji ten kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji musi się liczyć z zagrożeniem karą grzywny, która może wynieść maksymalnie 5000 zł. Na stronie GUNB dostępny jest Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (treść komunikatu dostępna na stronie GUNB, w którym wskazuje on, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Publikacja informacji o okresowej kontroli źródeł ogrzewania

W związku z informacjami o próbach wyłudzenia dodatków węglowych poprzez świadome działanie polegające na zmodyfikowaniu złożonej wcześniej deklaracji CEEB, w celu uzyskania uprawnienia do pobrania świadczenia (np. poprzez zamianę zgłoszonego kotła gazowego na kocioł węglowy lub dopisania kozy czy kominka), w nowelizacji przepisów ustawy o dodatku węglowym wprowadzono zapis obligujący organy samorządowe do opublikowania informacji o okresowych kontrolach źródeł ogrzewania.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o dodatku węglowym Wójt, burmistrz albo prezydent miasta zamieszcza w widocznym miejscu oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557)

Zakup węgla w związku z przepisami ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (w cenie do 996,60 zł/t)

Zgodnie z art 2 ust. 5 ustawy o dodatku węglowym, dodatek ten nie przysługuje gospodarstwom domowym, które zakupiły węgiel po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od sprzedawcy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477)”.

Należy mieć na uwadze, że we wzorze wniosku o wypłatę dodatku węglowego znajduje się stosowne oświadczenie wskazujące, że gospodarstwo domowe wnioskodawcy nie korzystało ani nie korzysta z opału zakupionego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. Należy w tym miejscu podkreślić, że oświadczenia wnioskodawcy składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wobec czego podczas weryfikacji wniosku, zasadnym jest poleganie na kulturze oświadczenia i kierowanie się informacją zadeklarowaną przez wnioskodawcę w formularzu.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zakup opału na zasadach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. musiał zostać dokonany w okresie pomiędzy 28 lipca 2022 r., a 11 sierpnia 2022 r. oraz, że zakup ten wiązał się z wykonaniem szeregu dodatkowych czynności (np. przekazanie odpowiedniemu sprzedawcy deklaracji CEEB i złożenie stosownego oświadczenia), wobec czego nie jest możliwe nieświadome bądź przypadkowe zakupienie przez wnioskodawcę (bądź członka jego rodziny) opału, które skutkowałoby brakiem możliwości uzyskania dodatku węglowego.

Należy w tym miejscu dodatkowo wskazać, że zakup węgla nawet poniżej ceny wynikającej z przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. nie wyklucza z możliwości uzyskania dodatku węglowego.

Stosowanie słowa kodowego „dodatek węglowy” w tytułach przelewów bankowych

Zgodnie z art. 7 i art. 8 ustawy o dodatku węglowym, świadczenie to nie podlega egzekucji sądowej i administracyjnej.

Należy wskazać, że obecne uwarunkowania uniemożliwiają skuteczną identyfikację środków jako dodatek węglowy – banki prowadzące rachunki bankowe, na które wpłyną przedmiotowe świadczenia nie będą posiadać informacji o pochodzeniu środków, tak aby nie dokonać ich zajęcia zgodnie z zawiadomieniem przekazanym przez organ egzekucyjny.

Wobec tego jednostki zajmujące się obsługą dodatków osłonowych, powinny każdorazowo stosować w tytułach przelewów przedmiotowego świadczenia słowo kodowe: „dodatek węglowy”. Wskazane oznaczenie przelewów umożliwi bankom i organom egzekucyjnym odpowiednią identyfikację wypłaconych środków.

Korygowanie złożonych już wniosków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U z 2022 r. poz. 1692) w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301). Oznacza to, że w przypadku modyfikacji żądania przez wnioskodawcę, w szczególności poprzez złożenie kolejnego (skorygowanego) wniosku o wypłatę dodatku węglowego, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W tym kontekście należy wskazać, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem dopóki sprawa administracyjna nie została zakończona decyzją ostateczną, strona może zmodyfikować swoje żądanie, a organ administracji publicznej ma obowiązek na nowo ocenić to żądanie w świetle przepisów prawa materialnego, po wyczerpującym ustaleniu stanu faktycznego (zob. wyrok NSA z dnia 11 lipca 2013 r. sygn. II GSK 572/12, wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2006 r. sygn. II SA/Wa 1371/06, wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. sygn. III SA/Kr 2083/14).

Stosowanie znowelizowanych przepisów ustawy o dodatku węglowym

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967), w której (w art. 50) zawarto zestaw przepisów nowelizujących przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692).

Należy zauważyć, że w art. 52 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wskazano, że: Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 50 stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Wobec powyższego, do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, w których do dnia 20 września 2022 r. nie dokonano wypłaty środków dla wnioskodawcy, należy stosować znowelizowane przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Sposób składania wniosku, terminy oraz wypłaty

Kto może złożyć wniosek o dodatek węglowy?

O wypłatę dodatku węglowego wnioskować może członek gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy (zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o dodatku węglowym).

Istotne jest, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego (zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o dodatku węglowym). W związku z tym, jedna osoba nie może wchodzić w skład kilku gospodarstw domowych – np. jedno dziecko może zostać wpisane jako członek tylko jednego gospodarstwa domowego.

Terminy i zasady składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o wypłatę dodatku węglowego:

 • Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę gov;
 • Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę gov.

Wzór wniosku jest jednolity dla wszystkich gmin – jest on dostępny w urzędach gmin. Wzór wniosku w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Czy dodatek węglowy mogą otrzymać gospodarstwa domowe, które zakupiły węgiel wcześniej, jeszcze przed złożeniem wniosku?

Jedynym przeciwskazaniem do otrzymania dodatku węglowego jest zakup węgla w terminie pomiędzy 28 lipca br., a 11 sierpnia br., po cenie i od sprzedawcy wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477) – co zostało szczegółowo wyjaśnione w cz. III pkt 18. poradnika.

Należy w tym miejscu podkreślić, że zakupienie opału na zasadach rynkowych, tj. poza mechanizmem wynikającym z ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. – bez względu na cenę jaką zapłaciło gospodarstwo domowe wnioskodawcy, a także bez względu na to od którego sprzedawcy węgiel został zakupiony (np. zakup ze sklepu Polskiej Grupy Górniczej) nie wyklucza z możliwości uzyskania dodatku węglowego.

W jakiej formie zostanie wypłacony dodatek węglowy – w gotówce czy przelewem?

Dodatek węglowy można otrzymać przelewem na konto – we wniosku o dodatek węglowy należy wpisać numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego. Wskazany do przelewu numer rachunku nie musi należeć do osoby składającej wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

O innych możliwych formach wypłaty dodatku węglowego decydują lokalne uwarunkowania w gminie, w której rozpatrywany jest wniosek o wypłatę dodatku.

 

 

 

 

 


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy odbywa się w siedzibie tut. Ośrodka – budynek Urzędu Gminy Zembrzyce w pok. 6-7 (parter). Przypominamy, o możliwości składania wniosków drogą elektroniczną. Zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie: wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022 poz. 1692) dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem węglowym, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.  Nie ma kryteriów dochodowych, warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego). Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Wniosek do pobrania

Klauzula RODO

 


 

 

INFORMACJA DOTYCZACA ZMIANY USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

W ZAKRESIE ART. 13

 

                Zmiana dotyczy terminów składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi z art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.)

                Przepis art. 8 ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 1383) stanowi, iż – w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy – podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres do dnia 29 kwietnia 2022 roku. Wniosek składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego do dnia 29 kwietnia 2022 roku. Natomiast wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 roku.

                Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia ustawy, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

                Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 


ŚWIADCZENIA RODZINNE 
   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Nowy okres zasiłkowy  2022/2023

 

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych należy złożyć wniosek na kolejny okres zasiłkowy.

W okresie zasiłkowym 2022/2023 obowiązują  dochody za 2021 r. z uwzględnieniem zmian w roku bieżącym.

WYSOKOŚĆ KRYTERIUM-dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające rodzinę do otrzymania świadczeń :

Zasiłek  rodzinny -674,00 zł / 764,00 zł w przypadku niepełnosprawności,

Fundusz alimentacyjny - 900,00 zł

Wnioski można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w godz. urzędowania

tel. 33 8746400

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do w/w świadczeń na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia  2022r.

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2022

 

 

 

 


 

INFORMACJA DOTYCZACA WPROWADZENIA NOWYCH REGULACJI Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA  ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

 

W związku z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty. Zmianie uległy zapisy dotyczące wydania zgody na przedłużenie okresu wypłaty świadczenia z art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. Zm.), na okres dłuższy niż 120 dni.

Wskutek wprowadzenia nowych regulacji to gmina, a nie jak do tej pory wojewoda, może przedłużyć  okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który:

·         Posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o którym mowa w art. 5  ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

·         Posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

·         Ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

·         Jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

·         Samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

·         Jest małoletnim wymienionym w art. 1 ustawy.

 

 


INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości uzyskania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy zgodnie z art.13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach urzędowania. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem tel. 33 874 64 00.

 

 


Trwa nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci
Zapraszamy również do odwiedzenia grupy i strony Projektu "Małopolska Niania" na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

Plakat przedstawia matkę z dzieckiem i informacje na temat programu w języku polskim.

 

Plakat przedstawia matkę z dzieckiem i informacje na temat programu w języku ukraińskim.


"Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi"

Informacje dla obywateli Ukrainy

 

Handel ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa i poważnym przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka, którego istotą jest wykorzystanie człowieka nawet za jego zgodą, przy użyciu wskazanych w kodeksie karnym metod i środków. Jest zbrodnią naruszającą niezbywalne prawo każdego człowieka do godności zagwarantowanej przez liczne porozumienia międzynarodowe, w tym dyrektywy unijne, a także przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo to jest jednak łamane, nie tylko w Polsce. Ofiarami handlarzy co roku padają miliony ludzi na całym świecie: kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci.

Skuteczne przeciwdziałanie i walka z tym przestępstwem wymaga udziału i współpracy wielu podmiotów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiada nie tylko za podległe jednostki zaangażowane w ściganie i zwalczanie handlu ludźmi ale także za koordynację i monitorowanie aktywności administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Widocznym tego przejawem są działania Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi powołanego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych, który skupia przedstawicieli wszystkich zainteresowanych walką z handlem ludźmi podmiotów. Do zadań Zespołu należy proponowanie oraz opiniowanie podejmowanych działań zmierzających do skutecznego zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, a także ocena realizacji Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi. Obecnie obowiązującym dokumentem jest przyjęty przez Radę Ministrów Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2020-2021.

Przekazujemy linki do banerów z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, opracowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie ze Strażą Graniczną. Baner zawiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi. Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 

 


 

Ulotka świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

 

 


Informacje ZUS dla obywateli Ukrainy

Ruszyła infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

·        https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ruszyla-infolinia-w-sprawie-swiadczen-rodzinnych-dla-obywateli-ukrainy/3204288

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/infolinia-pro-simejni-viplati-dla-gromadan-ukraini/4506159

 

2.      Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko

·        https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/Wsparcie+finansowe+dla+obywateli+Ukrainy%2C+kt%C3%B3rzy+maj%C4%85+pod+opiek%C4%85+dziecko.docx/a6ffcf99-51af-14b6-94c0-60d99114321f

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/material-na-dopomoga-dla-gromadan-ukraini-aki-maut-ditinu/4499114

 

3.      Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy

·        https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/Wyja%C5%9Bnienie+dot+500%2B.docx/86b0c520-32e1-5688-0ad9-c2a1e28ab229

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/dopomoga-na-ditinu-500-dla-gromadan-ukraini/4490275

 

4.      E-wizyta w ZUS

·        https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/E-wizyta+%28ukrai%C5%84ski%29.docx/18f6a37a-3219-2211-3f1f-5892b1208e4e

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/e-vizit-do-zakladu-social-nogo-strahuvanna-zss-zus-/4490240

 

5.      Informacja dla uchodźców z  Ukrainy mających zamiar podjąć pracę w Polsce

·        https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/Informacja+dla+uchod%C5%BAc%C3%B3w+z++Ukrainy+maj%C4%85cych+zamiar+podj%C4%85%C4%87+prac%C4%99+w+Polsce.docx/b71e9b30-0276-8f60-78c0-14ce4ad64e5d

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/informacia-dla-bizenciv-z-ukraini-aki-hocut-rozpocati-robotu-v-pol-si-vidi-social-nogo-strahuvanna-v-pol-si/4485477

 

6.      Ważne informacje dla uchodźców z Ukrainy, którzy przestali pobierać emeryturę i rentę oraz opuścili terytorium Ukrainy

·        https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/Wa%C5%BCny+komunikat++dla+uchod%C5%BAc%C3%B3w+z+Ukrainy+kt%C3%B3rzy+przestali+otrzymywa%C4%87+eme....docx/7d9b14b7-25a0-2c0e-6add-67031c940d14

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/vazliva-informacia-dla-bizenciv-z-ukraini-aki-perestali-trimavati-pensiu-i-pensiu-po-invalidnosti-i-viihali-z-teritorii-ukraini/4485527

 

7.      Informacja dla obywateli Ukrainy podejmujących w Polsce pracę. Podstawowe zasiłki z ubezpieczenia chorobowego

·        https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/Informacja+dla+obywateli+Ukrainy+-+ZASI%C5%81KI+-+UA.docx/7b5f1cbe-6af9-f640-1715-b0aa881de70d

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/bazovi-viplati-na-vipadok-hvorobi/4484650

 

8.      Świadczenie wychowawcze 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy Informacja dla obywateli Ukrainy zamieszkałych w Polsce, będących rodzicami 

·        https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/500+i+rko+dla+obywateli+Ukrainy+UA.docx/af55012d-4223-0c4d-5d1c-cf4840b6273b

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/dopomoga-na-vihovanna-500-i-simejnij-kapital-opiki/4483594

 

9.      Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

·        https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/Patforma+Us%C5%82ug+Elektronicznych+ZUS.docx/ffa26fed-b9c0-bb04-2432-ff2e3c0345ac

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/platforma-elektronnih-poslug-zus-pep-zss-abo-pue-zus-/4482628

 

10.   Informacja o ZUS

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/zaklad-social-nogo-strahuvanna-zus-/4482593

 

11.   Emerytury i świadczenia dla osób, które pracowały na Ukrainie (broszura pdf)

·        https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/2/pensii-ta-dopomogi-dla-osib-aki-pracuvali-v-ukraini-brosura-pdf-/4487799

 

 


 

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach, w godzinach od. 7.00 do 14.00.

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

- imię (imiona) i nazwisko

- datę urodzenia

- obywatelstwo

- płeć

- aktualny adres pobytu w Gminie Zembrzyce.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

- dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)

- informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski

- numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Gminy Zembrzyce).

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

- numer telefonu polskiego operatora

- adres poczty elektronicznej

- numer polskiego konta bankowego.

 

 

Виплата 300 злотих для громадян України

Особи, які мають право на отримання:

 1. громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,    
 2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім'єю прибув на територію Республіки Польща у зв'язку з цими бойовими діями,
 3. дружина/чоловік громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 4. діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.

Основні вимоги:

 1. в'їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,
 2. занесені до реєстру PESEL.

Заяву про виплату цієї допомоги можна подати до міського центру соціального захисту населення м. Зембшице (GOPS) з 7.00 до 14.00.

 

Шаблони заяв можна буде отримати та заповнити на місці (латиницею). Для заповнення заяви вам знадобляться наступні дані, які потрібно подати в заяві (ваші та неповнолітніх дітей):

- ім'я (імена) та прізвище

- дата народження

- громадянство

- стать

- поточна адреса перебування у муніципалітеті Зембшице.

Ви також повинні мати при собі документи (ваші та дітей):

- документ, що є підставою для перетину кордону - тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)

- інформація про дату в'їзду на територію Польщі

- номер PESEL (ви повинні мати документ підтвердження про надання номера PESEL, видане Офіс комуни Зембшице),

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять виплату (якщо вони є):

- номер телефону польського оператора

- адреса електронної пошти

- номер польського банківського рахунку.

 

 


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach przypomina o naborze osób, które będą pełnić funkcję asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. na terenie Gminy Zembrzyce.
Termin składania ofert został przedłużony do dnia 18 marca 2022 godz. 10:00.
W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z tut. OPS pod nr telefonu: (33) 8746-400.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej:
https://bip.malopolska.pl/gopszembrzyce,m,409994,2022.html

 

 


 

 

 

 


POMOC DLA UKRAINY

 

Informujemy, że osoby, które chciałyby pomóc mogą przynosić wskazane artykuły od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w sobotę od godziny 9.00 do 15.00 do siedziby Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach (Przy LKS Garbarz Zembrzyce).

 


INFORMACJA O DODATKU OSŁONOWYM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym. Ustawa wprowadza wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych.

 

 

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają;2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Wnioski o dodatek osłonowy należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach

Wnioski można składać w dowolnym terminie, najpóźniej do 31 października 2022 roku. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie zrealizowane w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 roku.

 

Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania. Warunkiem otrzymania wyższej kwoty dofinansowania jest wpisanie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godz. urzędowania  od 7-15, tel. 33 8746400

 

Więcej informacji na temat wsparcia na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Do pobrania

 Klauzula RODO


 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

 

Od 1 stycznia 2022 roku można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę RKO. Rodzinny kapitał opiekuńczy to rozwiązanie zaproponowane przez rząd w programie Polski Ład. Jest nowym świadczeniem na drugie i każde kolejne dziecko dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. miesięcy do 35. miesiąca życia

W ramach RKO rodzice małych dzieci otrzymają maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać online – za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Czas złożenia elektronicznego wniosku to średnio 12 minut. W sieci dokument można złożyć całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby, które nie mogą elektronicznie wnioskować o świadczenie z RKO albo mają z tym problemy, mogą to zrobić w placówce ZUS w godzinach jej urzędowania

ZUS ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku od dnia jego złożenia wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Więcej informacji pod linkiem Rodzinny kapitał opiekuńczy

Oddział ZUS w Chrzanowie

 

 

 


Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500 plus przez ZUS

Od stycznia 2022 r. obsługę programu "Rodzina 500 plus" zaczął przejmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, czyli do 31 maja 2022 roku.Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy - od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r. Od stycznia ZUS przyjmuje wnioski jedynie na nowo narodzone dzieci.

Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko mają 3 miesiące na złożenie wniosku o środki z programu „Rodzina 500 plus”. Jeżeli zrobią to w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin otrzymają świadczenie z wyrównaniem.  

W nieco innej sytuacją są rodzice, którzy już pobierają środki z programu 500 plus. Takie osoby nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku do ZUS. Jeżeli chcą otrzymywać środki w kolejnym okresie świadczeniowym – od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku - mogą złożyć taki wniosek do ZUS od 1 lutego. Wcześniej nie będzie takiej możliwości.

Natomiast rodzic, który składa wniosek na nowonarodzone dziecko w lutym 2022 r. może złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2022 r. i na okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia 2022 roku można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego - pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.

W przypadki, gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 500 plus rodzice otrzymają powiadomienie na maila lub sms.   

Więcej informacji pod linkiem Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

 

Oddział ZUS w Chrzanowie

 


 

 

I N F O R M A C J A

 

 Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika GOPS w Zembrzycach Nr 11/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w związku z świętami występującymi w sobotę, w dniach:

24 grudnia 2021 r. (Wigilia, piątek)

oraz

07 stycznia 2022 r. (piątek)

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach

będzie nieczynny

 


 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zembrzycach przeprowadza wstępną diagnozę zapotrzebowania mieszkańców Gminy Zembrzyce  do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniamiL konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym albo
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 - poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

- wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych rozrywkowych lub sportowych itp.;

- dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

- zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z pracownikami socjalnym z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach lub pod numerem telefonu: (33) 8746-400.

 


 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
KIEROWNIKA GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ


                 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została:

 Pani BEATA STANASZEK, zam. Sucha Beskidzka

 UZASADNIENIE:

 Pani Beata Stanaszek posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę merytoryczną wymaganą na przedmiotowym stanowisku.

Kandydatka posiada wykształcenie wyższe ze specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz udokumentowane długoletnie doświadczenie zawodowe w pracy w pomocy społecznej.

Posiada również bardzo dobrą znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów w zakresie pomocy społecznej oraz realizacji pozostałych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 
Zembrzyce, dnia 11.08.2021 r.


Zarządzenie nr  79/2021

Wójta Gminy Zembrzyce

z dnia 26 lipca 2021 roku

 

w sprawie:  ogłoszenia konkursu i powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zembrzycach

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zembrzycach zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję  Komisję Konkursową  do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
w składzie:

1.               Pani Danuta Smyrak  - Sekretarz Gminy – Przewodniczący Komisji

2.               Pani Barbara Żmudka – Kierownik GOPS – Członek Komisji

3.     Pani Barbara Łach – Inspektor- Sekretarz Komisji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

                                                                                                                   Załącznik do Zarządzenia  

                                                                                                       Wójta Gminy Zembrzyce

Nr 79/2021 z dnia 26.07.2021 r.

Wójt Gminy Zembrzyce

 ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzyce

1. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach,
                                                      34-210 Zembrzyce 540

2. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

3. Planowane zatrudnienie: od dnia 27 sierpnia 2021 r.

4. Rodzaj pracy: praca administracyjno - biurowa i w terenie

5. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) osoba nie karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

6) wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020, poz. 1876),

7) doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

6. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawnych m.in. z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustalania i wypłat zasiłków dla opiekunów, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, pomocy kombatantom, finansów publicznych, zamówień publicznych, samorządu gminnego, pracowników samorządowych, prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz aktów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego

2) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową jednostki,

3) zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole,

4) odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, komunikatywność, rzetelność,

5) wysoka odporność na stres,

6) dobra znajomość obsługi komputera.

 

7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach (GOPS) i reprezentowanie GOPS na zewnątrz,

2) planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy GOPS,

3) dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez GOPS,

4) realizacja celów i zadań GOPS zgodnie z jego statutem oraz przepisami w tym zakresie,

5) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy oraz zleconych, na podstawie wydanych w tym zakresie upoważnień.

6) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym GOPS, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

8) wykonywanie wszystkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników GOPS,

9) zarządzanie majątkiem GOPS, zarówno ruchomym jak i nieruchomym i jego właściwe zabezpieczenie,

10) organizacja obsługi i działalności administracyjnej, finansowej i gospodarczej GOPS,

11) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez GOPS z przepisami o ochronie danych osobowych,

12) prowadzenie dokumentacji GOPS przewidzianej odrębnymi przepisami oraz wytycznymi,

13) wykonywanie zadań kierownika jednostki budżetowej.

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS Zembrzyce

W miesiącu poprzedzającym datę konkursu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

9. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

b) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,

c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe

d) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,

e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, z podaniem numeru telefonu,

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

i) w przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

j) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierownika GOPS,

k) oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia
    Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.)”,

l) oświadczenie o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publicznej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych”.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy oraz list motywacyjny należy własnoręcznie podpisać, a kopie dokumentów załączonych do aplikacji potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenie klauzuli: ”za zgodność z oryginałem oraz data i podpis”.

10. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach” należy:

- przesłać na adres: Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 lub

- złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zembrzyce, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 10 sierpnia 2021 r. do godziny 1200.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

O dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Zembrzyce. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

11. Informacje dodatkowe:

1) kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do drugiego etapu naboru, zostaną powiadomieni telefonicznie,

2) aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zembrzyce oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zembrzyce,

4) kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

5) dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania, po zakończonym naborze będzie można odebrać w tut. Urzędzie, w ciągu 2 tygodni po zakończeniu naboru,

6) o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zawiadomieni,

7) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej i w BIP Urzędu Gminy i GOPS.

 

Klauzula informacyjna do pobrania: POBIERZ

 


„Czyste Powietrze”: Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

 


 

 Informacja 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 
  
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W okresie zasiłkowym 2021/2022 obowiązują  dochody za 2020 r.

 

WYSOKOŚĆ KRYTERIUM-dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające rodzinę do

otrzymania świadczeń :

Zasiłek  rodzinny -674,00 zł / 764,00 zł w przypadku niepełnosprawności,

Fundusz alimentacyjny - 900,00 zł

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do w/w świadczeń

na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane

od dnia 1 sierpnia  2021r.

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną-

od 1 lipca 2021

Wnioski można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w godz. od 700- 1500       tel. 33 8746400

 

 


 


Dobry Start od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online:

·       przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,

·        na portalu PUE ZUS,

·       na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS - w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

·       do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,

·       w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.  

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:

·       na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00

·       w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,

·       we wszystkich placówkach ZUS  oraz podczas e-wizyty w ZUS,

·       w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

Więcej informacji na www.zus.pl

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

Zmiany w programie DOBRY START

Od 1 lipca 2021 r. składanie wniosków o przyznanie 300+ odbywa się tylko drogą elektroniczną, a obsługą całkowicie zautomatyzowanego procesu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak składać wniosek od 1 lipca 2021 ?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą składać wnioski online: 

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 • przez bankowość elektroniczną
 • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.


 

 

Informujemy, że w dniu 04 czerwca 2021 r. (piątek)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach będzie nieczynny.

 


 

 

Załączniki do pobrania:

Formularz oferty

Klauzula RODO

W przypadku problemów z pobraniem załączników prosimy o kontakt telefoniczny z tut. OPS.


 INFORMACJA

W dniu 02.04.2021 r. (Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach będzie czynny do godziny 12:00.

 


 

 

 

 


 

 

GOPS.341.2.2021                                                                                Zembrzyce, dnia 10.03.2021

                                                                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie   usług   opiekuńczych na terenie Gminy Zembrzyce w   2021   r.  – zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1876).

2. Termin realizacji:            
15.04.2021 – 31.12.2021

 3. Istotne warunki zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług opiekuńczych dla osób na terenie Gminy Zembrzyce. Przez usługi opiekuńcze rozumie się świadczenie usług w zakresie:

 - czynności higieniczno – pielęgnacyjnych,

- czynności gospodarczych,

- czynności opiekuńczych,

- prowadzenia niezbędnej dokumentacji.

 Wymagania niezbędne:

1. Umiejętność wykonywania pracy na stanowisku opiekuna,

2. Prawo jazdy kat. B.

 Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się,

2. Umiejętność organizowania pracy w domu chorego,

3. Samodzielność,

4. Znajomość topografii Gminy Zembrzyce,

5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 4.  Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO, należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach,  adres: 34-210 Zembrzyce 540 lub przesłać na nr faksu 33 874 64 00  lub drogą mailową na adres gops@gopszembrzyce.pl  do dnia 24.03.2021 godz. 15:00.

5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

                                            Kierownik GOPS w Zembrzycach
                                          Barbara Żmudka


Dokumenty do pobrania:

Oferta wykonawcy: cdata/gopszembrzyce@94.152.10.65/File/oferta wykonawcy.odt

Klauzula RODO: cdata/gopszembrzyce@94.152.10.65/File/Klauzula RODO(2).pdf


Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina konieczności rygorystycznego przestrzegania podstawowych zasad sanitarnych, w tym m.in. o konieczności noszenia maseczek. O ich wadze NFZ przypomina w kampanii społecznej #MaskujSię. W ramach niej powstał specjalny film informacyjny, w którym zawarty jest apel: dokładnie myj lub dezynfekuj ręce, zachowaj bezpieczną odległość - minimum 1,5 metra - od innych osób, noś maskę szczelnie zasłaniającą usta i nos.


Link do pobrania filmów: https://we.tl/t-wsn1HmUuCE

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia oferowanego przez


OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ dla dzieci i młodzieży w Suchej Beskidzkiej.


W ośrodku pracuje wyspecjalizowany zespół profesjonalistów ochrony zdrowia psychicznego - psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Ośrodek oferuje możliwość uzyskania porady oraz diagnozy psychologicznej, psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną, sesje wsparcia psychospołecznego oraz wizyty środowiskowe. Pomoc udzielana jest dzieciom i młodzieży do 21 roku życia (uczącej się w szkołach ponadpodstawowych), ich rodzinom i bliskim oraz profesjonalistom pracującym na ich rzecz.
Usługi realizowane są w ramach NFZ - nieodpłatnie oraz bez skierowania.


REJESTRACJA: +48 731-002-112 czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00


e-mail: dim.suchabeskidzka@cmdv.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.cmdv.pl


 

OGŁOSZENIE!

Informujemy, że od stycznia br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach kontynuuje realizację projekt pn. "Kompleksowa pomoc rodzinie". Projekt ten zakłada rozszerzenie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie udzielania wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa psychologiczno - terapeutycznego dla osób/rodzin z terenu Gminy Zembrzyce w kierunku rozwoju i wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej.

Projekt realizowany jest m.in. poprzez świadczenie dodatkowych usług przez psychologa oraz świadczenie usług terapeutycznych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Zembrzycach. Punkt ten aktualnie znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia w Zembrzycach, wejście od strony stomatologa, prosimy o kierowanie się schodami w dół, zgodnie z oznaczeniami.
Wsparcie psychologiczne udzielane jest w ramach działania Punktu w każdy wtorek w godz. 14:00 - 18:00, natomiast pomoc terapeutyczna, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień realizowana jest poprzez możliwość spotkania z terapeutą w co drugi poniedziałek miesiąca w godzinach popołudniowych.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z tut. Ośrodkiem w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania - osobiście w siedzibie Ośrodka lub pod nr telefonu: (33) 8746-400. Wszelkie informacje na temat realizacji Projektu można uzyskać w siedzibie OPS lub za pośrednictwem pracowników socjalnych.
Zadanie dofinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego oraz ze środków własnych Gminy Zembrzyce.


 

TELEFONICZNY PUNKT ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2 (infolinia)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje o możliwości zorganizowania transportu do punktu szczepień na COVID-19 dla mieszkańców Gminy Zembrzyce, którzy zadeklarowali chęć przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19.

Możliwość ta skierowana jest do:

- osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

- osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Potrzeby w tym zakresie można zgłaszać pod numerem telefonu: (33) 8746-400 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Prosimy pamiętać, że Ośrodek Pomocy nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, a zapewnia jedynie transport osobom do tego uprawnionym, które zostały już zarejestrowane i mają ustalone termin i miejsce szczepienia.