Załączniki do pobrania:

Formularz oferty

Klauzula RODO

W przypadku problemów z pobraniem załączników prosimy o kontakt telefoniczny z tut. OPS.


 INFORMACJA

W dniu 02.04.2021 r. (Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach będzie czynny do godziny 12:00.

 


 

 

 

 


 

 

GOPS.341.2.2021                                                                                Zembrzyce, dnia 10.03.2021

                                                                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie   usług   opiekuńczych na terenie Gminy Zembrzyce w   2021   r.  – zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1876).

2. Termin realizacji:            
15.04.2021 – 31.12.2021

 3. Istotne warunki zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług opiekuńczych dla osób na terenie Gminy Zembrzyce. Przez usługi opiekuńcze rozumie się świadczenie usług w zakresie:

 - czynności higieniczno – pielęgnacyjnych,

- czynności gospodarczych,

- czynności opiekuńczych,

- prowadzenia niezbędnej dokumentacji.

 Wymagania niezbędne:

1. Umiejętność wykonywania pracy na stanowisku opiekuna,

2. Prawo jazdy kat. B.

 Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się,

2. Umiejętność organizowania pracy w domu chorego,

3. Samodzielność,

4. Znajomość topografii Gminy Zembrzyce,

5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 4.  Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO, należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach,  adres: 34-210 Zembrzyce 540 lub przesłać na nr faksu 33 874 64 00  lub drogą mailową na adres gops@gopszembrzyce.pl  do dnia 24.03.2021 godz. 15:00.

5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

                                            Kierownik GOPS w Zembrzycach
                                          Barbara Żmudka


Dokumenty do pobrania:

Oferta wykonawcy: cdata/gopszembrzyce@94.152.10.65/File/oferta wykonawcy.odt

Klauzula RODO: cdata/gopszembrzyce@94.152.10.65/File/Klauzula RODO(2).pdf


Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina konieczności rygorystycznego przestrzegania podstawowych zasad sanitarnych, w tym m.in. o konieczności noszenia maseczek. O ich wadze NFZ przypomina w kampanii społecznej #MaskujSię. W ramach niej powstał specjalny film informacyjny, w którym zawarty jest apel: dokładnie myj lub dezynfekuj ręce, zachowaj bezpieczną odległość - minimum 1,5 metra - od innych osób, noś maskę szczelnie zasłaniającą usta i nos.


Link do pobrania filmów: https://we.tl/t-wsn1HmUuCE

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia oferowanego przez


OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ dla dzieci i młodzieży w Suchej Beskidzkiej.


W ośrodku pracuje wyspecjalizowany zespół profesjonalistów ochrony zdrowia psychicznego - psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Ośrodek oferuje możliwość uzyskania porady oraz diagnozy psychologicznej, psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną, sesje wsparcia psychospołecznego oraz wizyty środowiskowe. Pomoc udzielana jest dzieciom i młodzieży do 21 roku życia (uczącej się w szkołach ponadpodstawowych), ich rodzinom i bliskim oraz profesjonalistom pracującym na ich rzecz.
Usługi realizowane są w ramach NFZ - nieodpłatnie oraz bez skierowania.


REJESTRACJA: +48 731-002-112 czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00


e-mail: dim.suchabeskidzka@cmdv.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.cmdv.pl


 

OGŁOSZENIE!

Informujemy, że od stycznia br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach kontynuuje realizację projekt pn. "Kompleksowa pomoc rodzinie". Projekt ten zakłada rozszerzenie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie udzielania wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa psychologiczno - terapeutycznego dla osób/rodzin z terenu Gminy Zembrzyce w kierunku rozwoju i wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej.

Projekt realizowany jest m.in. poprzez świadczenie dodatkowych usług przez psychologa oraz świadczenie usług terapeutycznych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Zembrzycach. Punkt ten aktualnie znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia w Zembrzycach, wejście od strony stomatologa, prosimy o kierowanie się schodami w dół, zgodnie z oznaczeniami.
Wsparcie psychologiczne udzielane jest w ramach działania Punktu w każdy wtorek w godz. 14:00 - 18:00, natomiast pomoc terapeutyczna, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień realizowana jest poprzez możliwość spotkania z terapeutą w co drugi poniedziałek miesiąca w godzinach popołudniowych.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z tut. Ośrodkiem w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania - osobiście w siedzibie Ośrodka lub pod nr telefonu: (33) 8746-400. Wszelkie informacje na temat realizacji Projektu można uzyskać w siedzibie OPS lub za pośrednictwem pracowników socjalnych.
Zadanie dofinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego oraz ze środków własnych Gminy Zembrzyce.


 

TELEFONICZNY PUNKT ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2 (infolinia)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje o możliwości zorganizowania transportu do punktu szczepień na COVID-19 dla mieszkańców Gminy Zembrzyce, którzy zadeklarowali chęć przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19.

Możliwość ta skierowana jest do:

- osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

- osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Potrzeby w tym zakresie można zgłaszać pod numerem telefonu: (33) 8746-400 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Prosimy pamiętać, że Ośrodek Pomocy nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, a zapewnia jedynie transport osobom do tego uprawnionym, które zostały już zarejestrowane i mają ustalone termin i miejsce szczepienia.


  

 


 

Wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, iż prowadzi postępowania o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

 Jak złożyć wniosek:

  • osobiście: w siedzibie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
  • pocztą: na adres: GOPS w Zembrzycach 34-210 Zembrzyce 540.
  • elektronicznie: tylko wniosek podpisany podpisem elektronicznym.

 Dodatkowe informacje można pozyskać pod numerem telefonu: 33 874 64 00.

Osoba do kontaktu: Barbara Malinka

Do pobrania:

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Część III wniosku)- wypełnić tylko w przypadku uzyskiwania dochodów.

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni (Część IV wniosku)- wypełnić tylko w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego.

 


 
                                                           AKCJA ZIMA 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach  kieruje apel do wszystkich mieszkańców Gminy Zembrzyce, aby osoby potrzebujące pomocy, w szczególności osoby starsze, samotne, chore, bezdomne, niepełnosprawne, które własnymi staraniami nie radzą sobie z problemami - zwłaszcza w obliczu zbliżającej się zimy - w razie potrzeby kontaktowały się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zembrzycach, osobiście lub pod nr tel.: (33) 874 64 00  bądź za pośrednictwem innych osób, np.: sołtysów, radnych, sąsiadów, osób bliskich itp.

Jednocześnie, w związku z nadchodzącą zimą, zwracamy się do wszystkich mieszkańców Gminy Zembrzyce, aby zwrócili uwagę w szczególności na osoby starsze, samotne, bezdomne, niezaradne życiowo oraz niepełnosprawne, które narażone są na różne niebezpieczeństwa związane z zimą. Osoby te mogą wymagać schronienia lub różnych innych form pomocy.

Pragniemy także zwrócić szczególną uwagę na szeroko rozumianą pomoc sąsiedzką. Nie bądźmy obojętni na osoby potrzebujące pomocy: czasem zwykłe słowo, czy prosty gest mogą stanowić dla osób potrzebujących duże wsparcie. Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za naszych bliskich i sąsiadów. Dzięki wzajemnej pomocy możliwe będzie stworzenie lokalnej sieci wsparcia i społeczności opartej na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości wobec siebie.

  


 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach w związku z nowymi ograniczeniami związanymi z COVID-19, które także dotyczą seniorów przystąpił do realizacji programu „Wspieraj seniora”.

            Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Pomoc udzielana będzie osobom, które nie są objęte kwarantanną, a ze względu na wiek czy też ograniczoną sprawność są w grupie szczególnego ryzyka.

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – (22) 505-11-11. Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00.

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior. Zasady i sposób rozliczania ustala ośrodek pomocy społecznej.

            Informujemy także, że istnieje możliwość zgłoszenia się Seniora w wieku 70+ bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej – usługa  ta zostanie zrealizowana również w ramach programu. Zgodnie z założeniami programu rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii: (22) 505-11-11.

            Realizacja usługi przez ośrodek pomocy społecznej odbywa się przez pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy ośrodka. Zgłoszenia, które wpłyną w weekend przez system CAS rozpatrywane będą od poniedziałku.

            Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy gdy nie ma najbliższej rodziny lub z uzasadnionych powodów (kwarantanna, izolacja domowa) pomoc nie jest możliwa.

            Prosimy, by pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa tj. noszeniu maseczki, zachowaniu dystansu, w miarę możliwości – używaniu rękawiczek jednorazowych podczas bezpośredniego kontaktu z osobą udzielającą pomocy.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://wspierajseniora.pl/

 


 

Informujemy, że w ramach akcji Samorządu Województwa Małopolskiego "Rodzina Razem"  dostępna jest oferta nieodpłatnej pomocy, m.in. terapeutycznej, psychologicznej, animacyjnej, prawnej, duszpasterskiej, z której mogą skorzystać całe rodziny, w każdym czasie.

Baza jest dostępna na stronie internetowej pod poniższym linkiem:

https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii-2001.html

 


  

DYŻUR GOPS w Zembrzycach w związku z Koronawirusem

 W celu udzielania informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pełni dyżur telefoniczny


·         pod nr tel.  33 8746 400 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

·         pod nr tel. 797 439 147 od poniedziałku do niedzieli w godz. od 7:30 do 19:00

  

Dyżur został uruchomiony w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie, z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone.

 Informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej znajdują się na platformie https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych.

  Dzwoniąc na powyższe nr telefonów istnieje także możliwość umówienia pomocy psychologicznej.

  


 

Procedury obowiązujące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,
wywołującego chorobę COVID-19.

 

W związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że konieczne było wprowadzenie dodatkowych procedur obowiązujących w GOPS Zembrzyce. Wobec powyższego konieczne jest ograniczenie wizyt pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny w środowiskach naszych podopiecznych. W przypadku potrzeby nawiązania kontaktu z pracownikami tut. Ośrodka prosimy o kontaktowanie się z nami pod nr tel. (33) 8746-400, gdzie otrzymają Państwo wszelkie niezbędne informacje i potrzebną pomoc. Przypominamy także o możliwości nawiązania kontaktu drogą mailową pod adresem: gops@gopszembrzyce.pl
Przy wydzielonym wejściu do Urzędu Gminy Zembrzyce (z tyłu budynku) znajduje się oznakowana skrzynka podawcza, która umożliwia mieszkańcom składanie podań i wniosków bez osobistego kontaktu z pracownikami.
Informujemy także, że przyznane świadczenia z pomocy społecznej/świadczenia rodzinne/świadczenia wychowawcze będą wypłacane zgodnie z planem, tj. w terminie 20 - 25 marca br. Osoby odbierające świadczenia w Urzędzie Pocztowym prosimy o przestrzeganie zasad higieny i stosowanie się do wytycznych ww. placówki oraz wyrozumiałość w stosunku do pracowników wypłacających świadczenia. Uwaga! W najbliższy piątek poczta będzie czynna od godz. 14:00. Usługi opiekuńcze są w dalszym ciągu realizowane, z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności.

Informujemy także, że konieczne było dostosowanie pracy tut. Ośrodka do aktualnych wymagań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa - zarówno dla dobra klientów jak i pracowników, jednakże poza powyższymi niedogodnościami pracownicy wykonują swoje obowiązki terminowo, w godzinach pracy Ośrodka.

Po raz kolejny apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na bliskich i sąsiadów, którzy mogą potrzebować wsparcia.

aktualizacja: 17.03.2020 r.


 
 Uwaga!

 

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o – w miarę możliwości – ograniczenia bądź odroczenie załatwiania spraw osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach. Ponadto informujemy o możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z tutejszym Ośrodkiem pod nr tel./fax. (33) 8746-400, pod którym pracownicy OPS udzielą wszelkich informacji dotyczących poszczególnych spraw. Zachęcamy także do kontaktu drogą elektroniczną, tj. za pomocą poczty elektronicznej (email: gops@gopszembrzyce.pl) lub przez e-PUAP.
Osoby szczególnie narażone na skutki zakażenia wirusem SARS-CoV-2, tj. osoby w podeszłym wieku, w szczególności posiadające inne schorzenia przewlekłe czy osoby z osłabioną odpornością prosimy o pozostanie w domu, a rodzinę - o pomoc w realizowaniu zaistniałych potrzeb. Prosimy też o realizowanie pomocy sąsiedzkiej i monitorowanie sytuacji osób bliskich czy sąsiadów mogących potrzebować wsparcia.
Zapewniamy Państwa, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach pracuje normalnie i pracownicy Ośrodka są do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Ponadto na bieżąco podejmowane są działania na różnych szczeblach w kierunku przyjęcia szczegółowych rozwiązań związanych z możliwością wystąpienia zagrożenia i udzielania pomocy w takich przypadkach.
Bądźmy jednak świadomi, że zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów może przyczynić się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby. 
Jednocześnie zwracamy się do Wszystkich przebywających w ostatnim czasie na terenie państw, dotkniętych zakażeniem koronawirusem o dostosowanie się do obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i poddanie się domowej kwarantannie.

 


 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach przypomina o możliwości skorzystania z projektu pn. "Małopolski Tele-Anioł", realizowanego wspólnie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Europejskim Instytutem Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, którego celem jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne.
Zastosowane w projekcie "Małopolski Tele-Anioł" rozwiązania techniczne pozwalają na szybkie wezwanie pomocy w każdych okolicznościach - niezależnie od tego, czy potrzebna jest pomoc medyczna, zagrożone jest bezpieczeństwo, czy potrzebny jest inny rodzaj wsparcia.
W Małopolsce powstało Centrum Teleopieki, z którego usług korzysta już ponad 3 tys. osób niesamodzielnych. Otrzymują one bezpłatne opaski bezpieczeństwa z kartą SIM, które posiadają przycisk SOS - wystarczy go nacisnąć, żeby w szybki sposób skontaktować się z ratownikiem medycznym, który po odebraniu zgłoszenia oceni stopień zagrożenia i udzieli odpowiedniej pomocy lub wsparcia, łącznie z wezwaniem pogotowia  ratunkowego. W ramach projektu podopieczni mają możliwość skorzystania dodatkowo ze specjalnych usług opiekuńczych, które są świadczone w ich domu - zarówno przez fachowców jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.malopolska.pl/teleaniol lub pod nr telefonu: 12 61 60 611 (biuro projektu).
Zachęcamy także do kontaktu z tut. Ośrodkiem, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje w tym zakresie.

 


  
 OGŁOSZENIE!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, iż poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem zatrudnienia jako osoba wykonująca usługi opiekuńcze.

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami podanymi poniżej. Szczegółowe informacje dostępne są także w siedzibie GOPS lub pod nr telefonu: (33) 8746-400.

pobierz dodatkowe informacje

 

 


 
 

„Zadbaj o swój kawałek nieba” – to hasło przewodnie kampanii społecznej Ministerstwa Środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce pn. „Czyste Powietrze - zdrowy wybór!” . Ma ona nie tylko wyjaśniać przyczyny powstawania zjawiska smogu, ale przede wszystkim zachęcać Polaków do podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza. Powietrza, od którego zależą nasze zdrowie i stan środowiska.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
https://www.gov.pl/web/srodowisko/czyste-powietrze


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje o możliwości nawiązania współpracy z rodzinami zainteresowanymi działaniami na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

 Obowiązująca Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które we współpracy z asystentem pomagają konkretnej rodzinie:

  • opiece i wychowaniu dzieci
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
 

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć min: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, zarządzania budżetem oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 w/w ustawy. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może zostawać powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. dziadkowie, krewni, sąsiedzi, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, może otrzymać jedynie zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia. Zasady zwrotu kosztów określa umowa zawierana przez Wójta z rodziną wspierającą.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 540, tel. 33 874-64-00.


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje o możliwości udzielenia wsparcia w frormie usług opiekuńczych, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje także  osobom:

  • 1) mieszkającym samotnie, a posiadającym rodzinę oddzielnie zamieszkałą, a rodzina-małżonek, wstępni, zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, niepełnosprawność  lub z innych uzasadnionych przyczyn;
  • 2) zamieszkujących i gospodarujących wspólnie z rodziną, a rodzina-małżonek, wstępni , zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, niepełnosprawność  lub z innych uzasadnionych przyczyn;

Usługi opiekuńcze przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, po uzyskaniu przez GOPS informacji o osobie, która wymaga pomocy, a jest jej pozbawiona.

Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

 


 INFORMACJA

dla Wnioskodawców składających wnioski z ramach koordynacji

Informujemy, że w ramach zadania koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych wnioskodawcy mają możliwość uzyskania wszelkich informacji o potrzebnych dokumentach i pomocy urzędników przy kompletowaniu dokumentacji i/lub uzupełnieniu wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wnioskodawcy nie są wzywani do złożenia wyjaśnień i/lub osobistego stawiennictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zebranie całości dokumentacji odbywa się na etapie składania wniosków w GOPS Zembrzyce, co powoduje sprawniejsze ich rozpatrzenie.
Wszelkich informacji o stanie sprawy o ustalenie koordynacji można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Infolinia dla wnioskodawców: 12 430 29 73

W razie potrzeby osobistego kontaktu MUW przyjmuje wnioskodawców w poniedziałki w godz. 14.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-11.00:

- w Krakowie- przy ul. Lea 112

- w Nowym Sączu- przy ul. Jagiellońskiej 52

- w Tarnowie- przy al. Solidarności 5-2

Wszelkie informacje dostępne w GOPS Zembrzyce

 


 
 
Informujemy, że od dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniła się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
Obecnie Ośrodek znajduje się w budynku Urzędu Gminy Zembrzyce, wejście z prawej strony, parter, pokoje nr 6-9.

Zaktualizowane dane teeadresowe znajdują się w zakładce "Kontakt z nami".

 


  UWAGA!!!
KOORDYNACJA
systemów zabezpieczenia społecznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 01. stycznia 2018 r. zadania w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych przejął Wojewoda Małopolski.

Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiono elektroniczny formularz dla wnioskodawców, którzy nie uzyskali jeszcze decyzji bądź żadnej informacji w sprawach związanych z ubieganiem się o świadczenia rodzinne.

https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Rops

Za pomocą przesłanego formularza mogą Państwo dowiedzieć się o stanie sprawy przekazanej przez GOPS w Zembrzycach do instytucji zajmującej się koordynacją.

Małopolski Urząd Wojewódzki realizuje zadania w tych samych lokalizacjach, w których było ono realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

ul. Lea 112 30-133 Kraków
Nr telefonu: 12 430 29 73