ŚWIADCZENIA RODZINNE 
   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Nowy okres zasiłkowy  2022/2023

 

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych należy złożyć wniosek na kolejny okres zasiłkowy.

W okresie zasiłkowym 2022/2023 obowiązują  dochody za 2021 r. z uwzględnieniem zmian w roku bieżącym.

WYSOKOŚĆ KRYTERIUM-dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające rodzinę do otrzymania świadczeń :

Zasiłek  rodzinny -674,00 zł / 764,00 zł w przypadku niepełnosprawności,

Fundusz alimentacyjny - 900,00 zł

Wnioski można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w godz. urzędowania

tel. 33 8746400

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do w/w świadczeń na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia  2022r.

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2022

 

 

 

 

 


 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 

  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W okresie zasiłkowym 2021/2022 obowiązują  dochody za 2020 r.

WYSOKOŚĆ KRYTERIUM dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające rodzinę do otrzymania świadczeń :

Zasiłek  rodzinny -674,00 zł / 764,00 zł w przypadku niepełnosprawności,

Fundusz alimentacyjny - 900,00 zł

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do w/w świadczeń na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia  2021r.

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od 1 lipca 2021

Wnioski można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w godz. od 700- 1500       tel. 33 8746400

 

 


  

Ważne! Informacja dla osób, które utraciły dochód z powodu przeciwdziałania COVID-19

Z dniem 18 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy prawne rozszerzające katalog dochodów uznawanych za utracone przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 

Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19 stanowi utratę dochodu i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Warunkiem uznania utraty dochodu jest wykazanie iż, nastąpiła ona z powodu przeciwdziałania COVID- 19.

 

 INFORMACJA

dla Wnioskodawców składających wnioski z ramach koordynacji

Informujemy, że w ramach zadania koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych wnioskodawcy mają możliwość uzyskania wszelkich informacji o potrzebnych dokumentach i pomocy urzędników przy kompletowaniu dokumentacji i/lub uzupełnieniu wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wnioskodawcy nie są wzywani do złożenia wyjaśnień i/lub osobistego stawiennictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zebranie całości dokumentacji odbywa się na etapie składania wniosków w GOPS Zembrzyce, co powoduje sprawniejsze ich rozpatrzenie.
Wszelkich informacji o stanie sprawy o ustalenie koordynacji można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Infolinia dla wnioskodawców: 12 430 29 73

W razie potrzeby osobistego kontaktu MUW przyjmuje wnioskodawców w poniedziałki w godz. 14.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-11.00:

- w Krakowie- przy ul. Na Stawach 3

- w Nowym Sączu- przy ul. Jagiellońskiej 52

- w Tarnowie- przy al. Solidarności 5-2

Wszelkie informacje dostępne w GOPS Zembrzyce

 


 

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 3. świadczenia opiekuńcze:zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy


Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego, a także wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Pierwszej weryfikacji dokonano w 2006 roku, następnej - 1 listopada 2009 r., w wyniku czego podniesione zostały kwoty niektórych rodzajów świadczeń rodzinnych, natomiast ostatnia weryfikacja miała miejsce 1 listopada 2012 r., w wynkiu której podniesione zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych.