Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.; Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki  lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. W przypadku, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalony, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

 

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

 - w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

 •      osoby wymagającej opieki
 •     rodziców osoby wymagającej opieki,
 •     małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
 •     osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
 •     pozostałych na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia: z tym, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz,

 

w przypadku  gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

 •      osoby wymagającej opieki,
 •     małżonka osoby wymagającej opieki,
 •     osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
 •     pozostałych a utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia : z tym, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

 

W przypadku, gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887)uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.

 Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje za niepełne miesiące kalendarzowe i wypłaca się go w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla do 10 groszy w górę.

 Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

  osoba sprawująca opiekę:

 •      ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty,renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 •     podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z innych tytułów,
 •     ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 •     legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 •     osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem  rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 •     na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem , w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 •     członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
 •     na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres zasiłkowy.

 

W celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełnienia warunków przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego każdorazowo przeprowadzony będzie wywiad środowiskowy (którego formularz i zasady przeprowadza ustalają odpowiednio przepisy dotyczące pomocy społecznej). Wywiad ten będzie aktualizowany co 6 miesięcy oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do spełniania warunków do przedmiotowego świadczenia.

 

Wnioski do pobrania znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022