Nowe zasady związane z przyznawaniem świadczenia wychowawczego 500+ (aktualizacja 2019)

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące zmian w przyznawaniu świadczeń wychowawczych 500 + od lipca 2019 r. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco. W razie pytań - zachęcamy do kontaktu z tutejszym Ośrodkiem pod numerem telefonu: (33) 8746-400.

https://www.gov.pl/web/rodzina/siedem-pytan-i-odpowiedzi-o-rodzina-500

 


INFORMACJA

dla Wnioskodawców składających wnioski z ramach koordynacji

Informujemy, że w ramach zadania koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych wnioskodawcy mają możliwość uzyskania wszelkich informacji o potrzebnych dokumentach i pomocy urzędników przy kompletowaniu dokumentacji i/lub uzupełnieniu wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wnioskodawcy nie są wzywani do złożenia wyjaśnień i/lub osobistego stawiennictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zebranie całości dokumentacji odbywa się na etapie składania wniosków w GOPS Zembrzyce, co powoduje sprawniejsze ich rozpatrzenie.
Wszelkich informacji o stanie sprawy o ustalenie koordynacji można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Infolinia dla wnioskodawców: 12 430 29 73

W razie potrzeby osobistego kontaktu MUW przyjmuje wnioskodawców w poniedziałki w godz. 14.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-11.00:

- w Krakowie- przy ul. Na Stawach 3

- w Nowym Sączu- przy ul. Jagiellońskiej 52

- w Tarnowie- przy al. Solidarności 5-2

Wszelkie informacje dostępne w GOPS Zembrzyce

 


 

UWAGA!

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze, jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym GOPS w Zembrzycach.

Należy powiadamiać o uzyskaniu dochodu – spowodowanym:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego;
b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (NALEŻY zwracać uwagę na zmiany NIPu pracodawcy, przekształcenia zakładu pracy),
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego.

UZYSKANIE DOCHODU w trakcie pobierania świadczenia na dziecko pierwsze może mieć wpływ na prawo do jego pobierania !

Należy zgłaszać utratę dochodu, spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (zaznaczone pole 14.3 we wniosku CEIDG-1);
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
h) utratą świadczenia rodzicielskiego,
i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
j) utratą stypendium doktoranckiego.

UTRATA DOCHODU w trakcie okresu zasiłkowego może mieć wpływ na uzyskanie prawa do pobierania świadczenia na dziecko pierwsze!

W przypadku wyjazdu członka rodziny za granicę w celach zarobkowych, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w GOPS w Zembrzycach!

 

 


 Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy aktualne informacje na temat realizacji zadania "Rodzina 500+". Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

 INFORMATOR DOTYCZĄCY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500 +

  Informujemy ponadto, że w zakładce: "druki do pobrania" dostępne są aktualne wzory dokumentów koniecznych do ubiegania się o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+.

  


  

Szanowni Państwo,

Poniżej umieszczamy pismo skierowane do Ośrodków Pomocy Społecznej, nawiązujące do składania wniosków ws. przyznania świadczenia wychowawczego 500+. Prosimy o zapoznanie się z poniższym pismem i zachowanie szczególnej ostrożności podczas składania wniosków w formie elektronicznej.

 

„W związku z pismem Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2016 roku (sygn. DAP-WAR-077044/2016), informującym o pojawiających się próbach wyłudzania pieniędzy za pobranie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego, zwracam się do Państwa z prośbą o przekazywanie poniższych wskazówek przyszłym wnioskodawcom. Ze względów bezpieczeństwa (oszustwa, próby wyłudzenia danych, itp.) przed wypełnieniem i złożeniem wniosku istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi iż:

 - żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wpłatę świadczenia 500 plus nie pobiera za to opłat – wypełnianie i składanie wniosków jest całkowicie bezpłatne;

 - żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia 500 plus nie żąda od swoich klientów podawania lub potwierdzania drogą mailową lub SMS-ową danych takich jak: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, PESEL, miejsce zamieszkania czy przekazywania innych tego typu wrażliwych informacji;

 - należy zachować szczególną ostrożność w przypadku otrzymania maila lub SMS-a z prośbą o kliknięcie linka lub odesłanie SMS-a. Nie należy na nie reagować – może to być próba oszustwa, wyłudzenia danych lub zainfekowania komputera;

 - przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę czy odbywa się to przy pomocy bezpiecznego połączenia (w przeglądarce internetowej najczęściej świadczy o tym zamknięta kłódka na pasku z adresem strony, z której korzystamy).  

 - przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku o wypłatę 500 plus najlepiej bezpośrednio wchodzić na stronę banku lub innej instytucji zaangażowanej w program, ewentualnie skorzystać z bezpiecznej strony: https://rodzina500plus.gov.pl/ ;

 - jeśli w wyglądzie strony cokolwiek wzbudzi państwa zaniepokojenie, przed zalogowaniem się do systemu transakcyjnego należy skontaktować się z konsultantem infolinii;

 - aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Trzeba też dbać o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz firewalla. Jeżeli tylko jest to możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera. Jeżeli link z otrzymanej wiadomości został już otwarty i podano jakiekolwiek dane na stronie internetowej przypominającej serwis transakcyjny/stronę związaną z programem 500 plus itp. należy niezwłocznie skontaktować się z konsultantem banku.

 Mam nadzieję, że podjęcie przez Państwa działań informacyjnych przyczyni się do przeciwdziałania ewentualnym próbom oszustwa.

 Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Jacek Kowalczyk”

 

 


 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że od 01 kwietnia 2016 wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.2), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

 Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie .

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł

 Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy się dnia 30 września 2017 r.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na w/w okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu