Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje o możliwości udzielenia wsparcia w formie usług opiekuńczych, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje także  osobom:

1) mieszkającym samotnie, a posiadającym rodzinę oddzielnie zamieszkałą, a rodzina-małżonek, wstępni, zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, niepełnosprawność  lub z innych uzasadnionych przyczyn;

2) zamieszkujących i gospodarujących wspólnie z rodziną, a rodzina-małżonek, wstępni , zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, niepełnosprawność  lub z innych uzasadnionych przyczyn;

 Usługi opiekuńcze przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, po uzyskaniu przez GOPS informacji o osobie, która wymaga pomocy, a jest jej pozbawiona. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, iż realizując zadania wynikające z przepisów prawa określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.), podejmuje działania w kierunku organizacji usług opiekuńczych na terenie Gminy Zembrzyce, działając w oparciu o art. 50 u. o p.s. mający brzmienie:

„Art. 50. 1.  Osobie  samotnej,  która  z powodu  wieku,  choroby  lub  innych  przyczyn  wymaga  pomocy  innych  osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Usługi  opiekuńcze  lub  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  mogą  być  przyznane  również osobie,  która  wymaga  pomocy  innych  osób,  a rodzina,  a także  wspólnie  niezamieszkujący  małżonek,  wstępni,  zstępni  nie  mogą  takiej  pomocy  zapewnić.

3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

5. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

6. Rada  gminy  określa,  w drodze  uchwały,  szczegółowe  warunki  przyznawania  i odpłatności  za  usługi  opiekuńcze i specjalistyczne   usługi   opiekuńcze,   z wyłączeniem   specjalistycznych   usług   opiekuńczych   dla   osób   z zaburzeniami  psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

7. Minister  właściwy  do  spraw  zabezpieczenia  społecznego  w porozumieniu  z ministrem  właściwym  do  spraw  zdrowia  określi,  w drodze  rozporządzenia,  rodzaje  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  i kwalifikacje  osób świadczących  te usługi   oraz   warunki   i tryb   ustalania   i pobierania   opłat   za   specjalistyczne   usługi   opiekuńcze świadczone   osobom z zaburzeniami  psychicznymi,  jak  również  warunki  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  z tych  opłat,  ze  względu  na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób.”

Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Nr IV/39/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 lutego 2019 r. ws. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (pobierz).

Więcej informacji na temat realizowanego zadania i szczegółowych zasad przyznawania świadczenia w formie usług opiekuńczych można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej lub pod numerem telefonu: (33) 8746-400.