Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego wg. stanu na dzień 01.01.2021:

do pobrania

 


Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Podmiot

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach

Adres korespondencyjny: 34-210 Zembrzyce 540

Telefon/fax:  +48 338746 400

E-mail: gops@gopszembrzyce.pl

 Adres strony internetowej

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach:  https://gopszembrzyce.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2011.10.27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.23

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

 Strona internetowa  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zamieszczone na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Zembrzycach informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, częściowo są dostępne cyfrowo w całości.

 Treści niedostępne

 Pomimo wielu starań i pracy, zamieszczone na stronie internetowej informacje w różnej postaci: artykuły lub załączniki mogą być niedostępne lub niezgodne cyfrowo w całości lub części z następujących przyczyn:

  • publikacja treści miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej, ponadto;
  • niektóre treści, które nie zostały wytworzone lub nie zostały nabyte przez właściciela przedmiotowej strony internetowej (pochodzą z różnych źródeł) lub których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymagało by modyfikacji, do których Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach nie jest uprawniony,
  • ich struktura nie daje możliwości integracji lub ingerencji w treść,
  • niektóre skanowane dokumenty nie posiadają warstwy tekstowej,
  • niektóre treści nie posiadają opisów alternatywnych,
  • niektóre treści redaktorskie lub dokumenty posiadają niepoprawnie wyedytowaną warstwę tekstową, tj. niezgodną z zasadami formatowania tekstu z zakresu "dobrych praktyk redaktorskich".

Strona nie posiada ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej: Robert Nowak
e-mail: ro_dan@poczta.onet.pl
Telefon: (33) 8746-400 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach pod adresem: 34-210 Zembrzyce 540, pokoje 6-9.

Przed budynkiem znajduje się parking dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru, gdzie znajduje się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
W budynku na parterze znajdują się sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Inne informacje i oświadczenia

Strona internetowa aktualizowana jest na bieżąco. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na jak najwyższym poziomie, a stwierdzane bariery w dostępności cyfrowej były niezwłocznie usuwane/korygowane.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych

 

 cdata/gopszembrzyce@94.152.10.65/File/deklaracja dostępności SI.pdf