Projekt „Kompleksowa pomoc rodzinie” jest kontynuacją projektu realizowanego w 2020 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach. Projekt jest ukierunkowany na rozwój i wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na poprawę dostępności i jakości obsługi osób wymagających wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych poprzez rozszerzenie zakresu dotychczas realizowanych usług w ramach zadań z pomocy społecznej. Zadanie wynika z Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz bilansu potrzeb w ramach oceny zasobów pomocy społecznej. Równocześnie wpisuje się także w obszar przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Działania realizowane są poprzez zwiększenie pomocy w formie poradnictwa psychologicznego oraz realizację pomocy w formie poradnictwa terapeutycznego w ramach zadań z pomocy społecznej dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Zadanie finansowane jest z dotacji celowej budżetu państwa w ramach dofinansowania utrzymania ośrodka pomocy społecznej oraz ze środków własnych gminy stanowiących wkład własny na realizację dotowanego zadania.

Kwota przyznanej dotacji: 22 928,00 zł.

Kwota wkładu własnego: 5772,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 28 700,00 zł.