Program Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że prowadzi nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024, gdyż planowane jest złożenie wniosku na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024  realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.    dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2.    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki tego rodzaju wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W związku z  powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Zembrzyce do składania Karty zgłoszenia do  Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach  w terminie do 10 listopada 2023 r. godz. 13:00.

Do pobrania:

 

 

 

- Karta zgłoszenia

- Klauzula RODO

 

 

 


 

 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ W GMINIE ZEMBRZYCE


W dniu 5 września 2023 r. Wójt Gminy Zembrzyce, realizując wymogi prawne powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej.


CZYM ZAJMUJE SIĘ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY?

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, diagnozowanie problemu przemocy na poziomie gminnym, inicjowanie działań profilaktycznych, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową, oraz inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc.

CO TO JEST NIEBIESKA KARTA?

Jest to skoordynowany system pomocy i ściśle określona ścieżka postępowania, która opiera się na czterech formularzach tj. Karta A, B, C i D. Celem jest zatrzymanie przemocy domowej. Początkiem procedury jest założenie „Niebieskiej Karty A”. Może to zrobić policjant podczas interwencji w domu, można też udać się osobiście na komendę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy domowej Niebieską Kartę mają prawo założyć pracownicy:

 • ośrodka pomocy społecznej,

   

 • placówki oświatowej – szkoły, przedszkola

   

 • placówki służby zdrowia – przychodnie, szpitale

   

 • gminnej komisje rozwiązywania problemów alkoholowych.

   


Jeżeli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa należy wezwać policję.

PAMIĘTAJ:


 • MASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA

   

 • MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA

   

 • MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ

   

 • MASZ PRAWO POPEŁNIAĆ BŁĘDY

   

 • MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

   


Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Zembrzyce jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach, Dział Środowiskowy Pok. Nr 7, 34-210 Zembrzyce 540 tel. 33 8746 400, tel. kom. 797 439 147 pon, wt, czw 7:00 do 15:00, śro 7:00-16:00, pt 7:00 do 14:00.


Dzielnicowy dla terenu Gminy Zembrzyce: st. sierż. Edyta Pawlikowska Telefon stacjonarny KPP w Suchej Beskidzkiej: 47 83 28 211 Telefon komórkowy: 662028657

 

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że rozpoczął wydawanie skierowań uprawniających do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023.

Kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy to:

- 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
- 1410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą uzyskać więcej informacji na temat zasad korzystania ze wsparcia zachęcamy do kontaktu z GOPS pod nr telefonu: (33) 8746-400 lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka.

 

 

PRZYGOTOWANIE DO ZIMY

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zembrzycach zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o przekazanie informacji na temat osób w podeszłym wieku, samotnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia i opieki, znajdujących się w państwa sąsiedztwie, które w dużym stopniu narażone są na działanie niskiej temperatury. Powyższe informacje są niezbędne w celu możliwości podjęcia działań na rzecz udzielenia pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na zbliżający się sezon zimowy. Mamy nadzieję, iż nasze wspólne zaangażowanie w działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia i opieki, szczególnie narażonych na działanie ujemnej temperatury pomogą im bezpiecznie przejść przez okres zimowy, bez narażania zdrowia
i życia.

Prosimy o przekazanie w/w informacji pod numer telefonu(33) 874 64 00 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

 

 


 

 

KIEROWNIK GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZEMBRZYCACH
ZATRUDNI OSOBĘ NA STANOWISKO

ASYSTENT RODZINY

 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Zembrzycach, Zembrzyce 540, 34 – 210 Zembrzyce

 1. OKREŚLENIE STANOWISKA: Asystent rodziny

 1. RODZAJ ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy

 1. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH ZE STANOWISKIEM:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 447 ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a takie udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada obywatelstwo polskie;

6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku proszone są o złożenie poniżej wymienionych dokumentów lub kontakt osobisty z Kierownikiem GOPS
w Zembrzycach

1. Własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załącznika).

2. Własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wg załącznika).

3. Własnoręcznie podpisane oświadczenia (wg załącznika) o:

a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)  niekaralności,

d) nieposzlakowanej opinii.

4. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.

5. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

6. Kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

7. Kopie dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji o ukończonych kursach i szkoleniach dotyczących stanowiska na które składana jest aplikacja.

Wymagane dokumenty można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach (pokój Nr 7), pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach 34-210 Zembrzyce 540, lub za pośrednictwem poczty e-mail: gops@gopszembrzyce.pl

 

 


PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ W GMINIE ZEMBRZYCE

 

W dniu 5 września 2023 r. Wójt Gminy Zembrzyce, realizując wymogi prawne powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

 

CZYM ZAJMUJE SIĘ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY?

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, diagnozowanie problemu przemocy na poziomie gminnym, inicjowanie działań profilaktycznych, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową, oraz inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc.

CO TO JEST NIEBIESKA KARTA?

Jest to skoordynowany system pomocy z jednej strony oraz ściśle określona ścieżka postępowania, która opiera się na czterech formularzach tj. Karta A, B, C i D. Celem jest zatrzymanie przemocy domowej. Początkiem procedury jest założenie „Niebieskiej Karty A”. Może to zrobić policjant  podczas interwencji w domu, można też udać się osobiście na komendę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy domowej Niebieską Kartę mają prawo założyć pracownicy:

·         ośrodka pomocy społecznej,

·         placówki oświatowej – szkoły, przedszkola

·         placówki służby zdrowia – przychodnie, szpitale

·         gminnej komisje rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Jeżeli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa należy wezwać policję.

PAMIĘTAJ:

·         MASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA

·         MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA

·         MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ

·         MASZ PRAWO POPEŁNIAĆ BŁĘDY

·         MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

 

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Zembrzyce jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach, Dział Środowiskowy Pok. Nr 7, 34-210 Zembrzyce 540 tel. 33 8746 400, tel. kom. 797 439 147 pon, wt, czw 7:00 do 15:00, śro 7:00-16:00, pt 7:00 do 14:00.

Dzielnicowy dla terenu Gminy Zembrzyce: st. sierż. Edyta Pawlikowska Telefon stacjonarny KPP w Suchej Beskidzkiej: 47 83 28 211 Telefon komórkowy: 662028657

 

 

 

 

 

INFORMACJA - ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), informuję Panią/Pana o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Ustawa o świadczeniu wspierającym dokonuje częściowej przebudowy dotychczasowego systemu świadczeń skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia, zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego oraz likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające będzie świadczeniem kierowanym bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością od ukończenia 18 roku życia, posiadającym decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia.
Kwota świadczenia wspierającego zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej. Ustawa przewiduje, że świadczenie wspierające przysługuje w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej- w zależności od poziomu wsparcia.

Podmiotem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wspierającego oraz wypłacania tego świadczenia będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia będzie można złożyć od 01.01.2024r. do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła również regulację o charakterze osłonowym dla tych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy zaprzestaną pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna w związku z wyborem przez osobę z niepełnosprawnościami świadczenia wspierającego. Osoby te mogą być objęte ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz zdrowotnym - warunkiem jest wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie opiekuna z osobą z niepełnosprawnościami oraz niepodejmowanie zatrudnienia przez opiekuna; ubezpieczeniem będą mogli być objęci również ci opiekunowie, którzy wcześniej nie pobierali powyższych świadczeń (objęcie ww. ubezpieczeniami będzie realizowane przez ZUS, na wniosek opiekuna składany do ZUS)

Więcej informacji na temat świadczenia wspierającego można uzyskać w placówkach lub stronach internetowych ZUS.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. (tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne) będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością w wieku do ukończenia 18 roku życia, natomiast osoba z niepełnosprawnościami, nad którą opieka była sprawowana od ukończenia 18 roku żucia będzie mogła ubiegać się o przyznanie dla niej świadczenia wspierającego.

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.

W przypadku gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka-warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego.

1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że od tej daty specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie już przyznawany. Jedynie, na podstawie przepisów przejściowych, zasiłek ten będzie mógł być przyznawany także po 31 grudnia 2023 r.

Wprowadzając istotne zmiany w warunkach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz uchylając specjalny zasiłek opiekuńczy, ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza jednocześnie przepisy mające na celu pełną ochronę praw nabytych osób, które nabyły bądź nabędą na starych, obowiązujących przed wejściem w życie ustawy, tj. do 31 grudnia 2023 r. przepisach, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego. Osoby te będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Prawo do pobierania tych świadczeń na zasadach dotychczasowych zostało uregulowane w art. 63 u.ś.w. Przepis ten przewidują, że:

- w sprawach o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje się przepisy dotychczasowe

- osoby, którym przed 1 stycznia 2024 r., albo nawet po tej dacie, ale, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., przyznane zostało co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, zachowują, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., prawo do tych świadczeń nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane,

- w/w osoby, zachowują prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w tym przypadku będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności,
- prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach dotychczasowych przysługiwać będzie w/w osobom wymienionym w art. 63 ust. 1-2 u.ś.w. również po upływie okresu zasiłkowego na który prawo zostało przyznane (czyli także na kolejne okresy zasiłkowe) pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy

Ponadto nowym przepisem, który zacznie również obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. jest art. 17 ust. 4a, zgodnie z którym, w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki. Analogiczna regulacja obowiązująca od 1 stycznia 2024 dotyczyć również będzie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów dotychczasowych oraz osób pobierających zasiłek dla opiekuna.


Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna nie przysługują opiekunowi w przypadku gdy osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane przez ZUS świadczenie wspierające.

Strona ma obowiązek informowania organ wypłacający świadczenia opiekuńcze o złożeniu wniosku o świadczenie wspierające do ZUS.


Złożenie przez osobę wymagającą opieki wniosku przyznanie świadczenia wspierającego w ZUS będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi tej osoby świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. W przypadku odmowy przyznania osobie wymagającej opieki świadczenia wspierającego lub pozostawienia wniosku o to świadczenie bez rozpatrzenia, odpowiednie świadczenie wypłaca się od miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę do końca okresu na jaki je przyznano, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przyznane/wypłacone opiekunowi za okres za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będzie świadczeniem nienależnie pobranymi podlegającym zwrotowi wraz z odsetkami do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun.

Osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i tym samym uniknąć sytuacji powstania nienależnych świadczeń po stronie jej opiekuna.NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Czym jest nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które borykają się z problemem prawnym. Profesjonalny prawnik w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania ich problemu prawnego.

Profesjonalny prawnik może także udzielić pomocy beneficjentom przy sporządzeniu odpowiednich pism takich jak pozew, pismo o zwolnienie od kosztów lub o ustanowienie adwokata z urzędu.

Porada prawna udzielana jest w przypadku, gdy problem, z którym boryka się obywatel, ma typowo prawny charakter. Porady prawne udziela profesjonalny prawnik z odpowiednim doświadczeniem, np. adwokat, radca prawny, aplikant radcowski lub adwokacki.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do wszystkich obywateli, którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak mogę się zapisać na poradę?

 • telefonicznie – poprzez specjalny powiatowy numer do zapisów;
 • elektronicznie – pisząc na podany przez powiat adres e-mail lub zapisując się przy pomocy formularza dostępnego na stronie https://zapisy-np.ms.gov.pl;
 • Osobiście – stawiając się w starostwie powiatowym.
   

Więcej informacji dostępnych pod linkiem

 


Centrum Integracji, Edukacji i Rehabilitacji dla Uchodźców