INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

 

Dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie następujących działań:

-zapewnienie bezpłatnych porad psychologicznych dla mieszkańców Gminy Zembrzyce.

-zapewnienie pomocy prawnej (w zakresie związanym z pomocą społeczną) dla pracowników Ośrodka.


 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023:        17 609 zł

/słownie siedemnaście tysięcy sześćset dziewięć złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2023:       22 680

/słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych/

 

 


 

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 362 691,88 zł.
Całkowita wartość zadania: 362 691,88 zł.

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skierowany jest do:

 - dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
1)        wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2)        wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3)       
załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4)        korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
5)       
zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

 

  


 

 

 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. poz. 1007).

Wykonawcami Programu są minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach realizuje moduł I i II przeznaczony dla:

I. moduł - dla dzieci i młodzieży - ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej jest możliwe w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

II. moduł - dla osób dorosłych - ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

III. moduł realizowany jest przez Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe gminy w zakresie udzielenia pomocy o której mowa w Programie wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniających warunki otrzymania pomocy.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa na podstawie umowy na środki finansowe w formie dotacji celowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Całkowity planowany koszt zadania na rok 2023 wynosi 104.337 zł.       
Wysokość przyznanej  przez Wojewodę Małopolskiego dotacji celowej w 2023 roku wynosi 32.734 zł. (stan na dzień 01.01.2023).        
Gmina Zembrzyce w roku 2023 na realizację zadania przeznaczy kwotę szacunkową w wysokości 20.090 zł.

 

Szczegółowe informacje w sprawie otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach tel. (33) 8746-400.

 

 
 

 


 

 

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że realizuje Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 306 153 zł.
Całkowita wartość zadania: 306 153 zł.

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skierowany jest do:

 - dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

 

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:       

 - wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

- załatwianiu spraw urzędowych;

- nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

- wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

 

 


 

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

Rozwój pomocy społecznej na rok 2022

KRÓTKI OPIS

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

II. realizacja dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy poprzez ;

IV..podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych;

Wojewoda małopolski przyznał Gminie Zembrzyce środki finansowe w formie dotacji celowej, celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022:        24 230 zł

/słownie dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2022:       30 288

/słownie: trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych/


  

Środki finansowe z Funduszu Pracy dla Gminy Zembrzyce

z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny

„Program Asystent Rodziny na rok 2021”

  KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 1 000,00zł.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 1 250,00zł.

Opis programu:

dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia programu tj. 22 października „Program Asystent Rodziny na rok 2021”.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacja przez asystenta rodziny wsparcia o którym mowa w art.8 ust. 2 i 3 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 


 

 

 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. poz. 1007).

Wykonawcami Programu są minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

 

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach realizuje moduł I i II przeznaczony dla:

I. moduł - dla dzieci i młodzieży - ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej jest możliwe w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

II. moduł - dla osób dorosłych - ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

III. moduł realizowany jest przez Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe gminy w zakresie udzielenia pomocy o której mowa w Programie wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniających warunki otrzymania pomocy.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa na podstawie umowy na środki finansowe w formie dotacji celowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Całkowity planowany koszt zadania na rok 2021 wynosi 104.337 zł.       
Wysokość przyznanej  przez Wojewodę Małopolskiego dotacji celowej w 2021 roku wynosi 74.337 zł. (stan na dzień 30.06.2021).        
Gmina Zembrzyce w roku 2021 na realizację zadania przeznaczy kwotę szacunkową w wysokości 30.000 zł.

 

Szczegółowe informacje w sprawie otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach tel. (33) 8746-400.

 

 


 

            

 

Projekt „Kompleksowa pomoc rodzinie” jest kontynuacją projektu realizowanego w 2020 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach. Projekt jest ukierunkowany na rozwój i wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na poprawę dostępności i jakości obsługi osób wymagających wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych poprzez rozszerzenie zakresu dotychczas realizowanych usług w ramach zadań z pomocy społecznej. Zadanie wynika z Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz bilansu potrzeb w ramach oceny zasobów pomocy społecznej. Równocześnie wpisuje się także w obszar przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Działania realizowane są poprzez zwiększenie pomocy w formie poradnictwa psychologicznego oraz realizację pomocy w formie poradnictwa terapeutycznego w ramach zadań z pomocy społecznej dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Zadanie finansowane jest z dotacji celowej budżetu państwa w ramach dofinansowania utrzymania ośrodka pomocy społecznej oraz ze środków własnych gminy stanowiących wkład własny na realizację dotowanego zadania.

Kwota przyznanej dotacji: 22 928,00 zł.

Kwota wkładu własnego: 5772,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 28 700,00 zł.

 

 


 

 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. poz. 1007).

Wykonawcami Programu są minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

 

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach realizuje moduł I i II przeznaczony dla:

I. moduł - dla dzieci i młodzieży - ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej jest możliwe w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

II. moduł - dla osób dorosłych - ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

III. moduł realizowany jest przez Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe gminy w zakresie udzielenia pomocy o której mowa w Programie wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniających warunki otrzymania pomocy.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa na podstawie umowy na środki finansowe w formie dotacji celowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Kwota przyznanej dotacji na 2020 r.: 102.589 zł.

Kwota wkładu własnego w 2020 r.: 25.648 zł.

Całkowity koszt zadania w 2020 r.: 128.237 zł.

 

Szczegółowe informacje w sprawie otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach tel. (33) 8746-400.

 

 

 


 

 

 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. poz. 1007).

Wykonawcami Programu są minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

 

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach realizuje moduł I i II przeznaczony dla:

I. moduł - dla dzieci i młodzieży - ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej jest możliwe w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

II. moduł - dla osób dorosłych - ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

III. moduł realizowany jest przez Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe gminy w zakresie udzielenia pomocy o której mowa w Programie wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniających warunki otrzymania pomocy.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa na podstawie umowy na środki finansowe w formie dotacji celowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Kwota przyznanej dotacji na 2019 r.: 71.586 zł.

Kwota wkładu własnego w 2019 r.: 18.045 zł.

Całkowity koszt zadania w 2019 r.: 89.631 zł.

 

Szczegółowe informacje w sprawie otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach tel. (33) 8746-400.