Mieszkańcy Gminy Zembrzyce mogą korzystać z pomocy Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.

Pomoc udzielana jest natychmiastowo, bez skierowania, bezpłatnie, z zachowaniem anonimowości.

Dane kontaktowe:

Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka (budynek Powiatowego Urzędu Pracy)

tel : (33) 874 21 01
fax: (33) 802 00 68

Zakres działania

INTERWENCJA KRYZYSOWA – pracownicy Zespołu Interwencji Kryzysowej podejmują działania na rzecz osób i rodzin, będących w stanie kryzysu psychologicznego z powodu np.: rozstania, żałoby, konfliktów rodzinnych, myśli samobójczych, problemów wychowawczych czy innych trudności życiowych. W razie konieczności udzielają wsparcia osobom znajdującym się w kryzysie w miejscu zdarzenia na wyraźne wskazanie służb interwencyjnych. Pomoc w kryzysach odbywa się w następujących formach:

 • POMOC PSYCHOLOGICZNA – konsultacje z psychologiem odbywają się w formie kilku spotkań podczas których identyfikowany jest problem i poszukiwane są sposoby jego rozwiązania. Od 2022 r. w związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie oferujemy wsparcie i pomoc psychologiczną również w języku Ukraińskim. 
 • POMOC PEDAGOGICZNA – skierowana do dzieci i młodzieży, przeżywających różnorodne kryzysy życiowe, rozwojowe i adolescencyjne.
 • MEDIACJA RODZINNA – jest prowadzona przez bezstronnego mediatora, który pomaga w rozwiązaniu danego konfliktu jest i stosowana pomiędzy członkami rodziny połączonej pokrewieństwem lub partnerstwem we wszystkich rodzajach sporów. Pomaga w znalezieniu takiego porozumienia, które dla obu stron będzie satysfakcjonujące i możliwe do wcielenia w życie.
 • WSPOMAGANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI RODZICIELSKICH I WYCHOWAWCZYCH – realizowane w formie spotkań indywidualnych dla jednego lub obojga rodziców w postaci konsultacji i wsparcia pedagogicznego w zakresie budowania prawidłowych relacji z dzieckiem. Spotkania odbywają się w ramach ośmiu wizyt ustalanych indywidualnie na przestrzeni czterech miesięcy.
 • HOSTEL DLA OFIAR PRZEMOCY – w szczególnie trudnych przypadkach zapewniamy czasowe schronienie kobietom i dzieciom, które są ofiarami przemocy. 

Oddziaływania w formie grupowej:

 • SOCJOTERAPIA – adresowana do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, borykającymi się z trudnościami życiowymi, problemami w zachowaniu, nadpobudliwością, zahamowaniem, agresją, niską samooceną, nieśmiałością. Ta forma pomocy służy realizacji celów terapeutycznych, rozwojowych i edukacyjnych. Zajęcia odbywają się w roku szkolnym, co dwa tygodnie z podziałem na trzy grupy wiekowe. 
 • GRUPA WSPIERAJĄCO–MOTYWACYJNA DLA KOBIET – grupa przeznaczona jest dla kobiet, które szukają inspiracji, siły i wsparcia w pokonywaniu trudności i kryzysów życiowych. Atmosfera kobiecej grupy, stwarza bezpieczną przestrzeń do przyglądania się sobie, zdobywania nowych umiejętności i podniesienia samooceny. Spotkania w ramach grupy umożliwiają otrzymanie wsparcia, wymianę doświadczeń  jak również są okazją do udzielenia wsparcia innym. 
 • PROGRAM KOREKCYJNO–EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE – celem realizacji programu jest zatrzymanie stosowania przemocy u uczestników, a także kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec domowników oraz uznanie odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. Program realizowany jest w formie spotkań indywidualnych i grupowych w dwóch edycjach: wiosenna (marzec-czerwiec) oraz jesienna (wrzesień-grudzień). 
 • PROGRAM PSYCHOLOGICZNO–TERAPEUTYCZNY – przeznaczony dla osób, które ukończyły pierwszy etap oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych i wskazują gotowość do dalszej pracy nad zmianą swoich zachowań. Realizowany jest w formie konsultacji małżeńskich/partnerskich, dających możliwość rozwijania i nabywania umiejętności społecznych z uwzględnieniem drugiej strony. 

Czym jest nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które borykają się z problemem prawnym. Profesjonalny prawnik w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania ich problemu prawnego.

Profesjonalny prawnik może także udzielić pomocy beneficjentom przy sporządzeniu odpowiednich pism takich jak pozew, pismo o zwolnienie od kosztów lub o ustanowienie adwokata z urzędu.

Porada prawna udzielana jest w przypadku, gdy problem, z którym boryka się obywatel, ma typowo prawny charakter. Porady prawne udziela profesjonalny prawnik z odpowiednim doświadczeniem, np. adwokat, radca prawny, aplikant radcowski lub adwokacki.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do wszystkich obywateli, którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak mogę się zapisać na poradę w powiecie suskim?

 • telefonicznie – od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30- 15:00 pod nr 33 875 78 75
 • elektronicznie – przy pomocy formularza dostępnego na stronie https://zapisy-np.ms.gov.pl;
   

Więcej informacji dostępnych pod linkiem

 

Harmonogram dyżurów na 2023 rok w powiecie suskim (warunkiem skorzystania z porady jest wcześniejsze umówienie się na wizytę):

Punkt nr 1 – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka (parter, pokój nr 24)

Dyżury:

 • poniedziałek: 14:00 - 18:00 (radca prawny)
 • wtorek: 08:00 - 12:00 (radca prawny)
 • środa: tydzień parzysty - 08:00 - 12:00 (adwokat), tydzień nieparzysty: - 08:00 - 12:00 (radca prawny)
 • czwartek: 12:00 - 16:00 (adwokat, mediator)
 • piątek: 08:00-12:00 (adwokat)

Nieodpłatne mediacje będą udzielane na zgłoszone zapotrzebowanie.

Punkt nr 2 – Urząd Gminy w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3,  34-220 Maków Podhalański, (II piętro, pokój nr 24).

Punkt prowadzony jest przez organizację pożytku publicznego: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”, ul. Topolowa 48, 31-505 Kraków, wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.

Dyżury:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • poniedziałek: 08:00 - 12:00 (mediacje na zgłoszone zapotrzebowanie)
 • wtorek: 12:30 – 16:30
 • środa: 08:00 - 12:00
 • czwartek: 11:00 - 15:00
 • piątek: 08:00- 12:00

Punkt nr 3 – Urząd Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3, 34-240 Jordanów, (parter, pokój nr 1 ).

Punkt prowadzony jest przez organizację pożytku publicznego: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”, ul. Topolowa 48, 31-505 Kraków, wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.

Dyżury:

Nieodpłatna pomoc prawna:

 • poniedziałek: 07:30 - 11:30
 • wtorek: 13:00 – 17:00
 • środa: 07:30 - 11:30 (mediacje na zgłoszone zapotrzebowanie)
 • czwartek: 07:30 - 11:30
 • piątek: 07:30- 11:30

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 • informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 • wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 • poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
 • nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
 • skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
 • nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

NPP i NPO obejmuje także świadczenie nieodpłatnej mediacji (jeśli nie skierował do niej sąd lub inny podmiot). Możesz liczyć na:

 • poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

 

 


Instytucje pomagające ofiarom przemocy w rodzinie

 

Policja

Do podstawowych zadań policji należy m.in: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję zgodnie z obowiązującym prawem:

 • interwencja,
 • sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka urzędowa),
 • zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia,
 • wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa,
 • zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa,
 • podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy,
 • udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy.

Osoby wzywające policję mają prawo do:

 • uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki,
 • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
 • zgłoszenia interweniujących policjantów na swiadków w sprawie sądowej.

 

Prokuratura

Osoby poszkodowane na skutek przemocy domowej, a także świadkowie mogą złożyć w prokuraturze bądź na policji zawiadomienie o przestępstwie ściganym w trybie publiczno-skargowym lub wniosek o ściganie przestępstwa (dotyczy to przestępstw ściganych na wniosek osoby poszkodowanej). W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:

 • wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie czy faktycznie popełniono przestępstwo,
 • wyjaśnienia okoliczności czynu,
 • zebrania i zabezpieczenia dowodów,
 • ujęcia sprawcy,
 • w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego, tymczasowego aresztowania

 

Działalność gmin

Obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie w rodzinie z problemem alkoholowym, spoczywa także na samorządach lokalnych. Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań własnych gminy należy m.in. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Możliwości działań na rzecz pomocy ofiarom przemocy domowej podejmowanych na terenie gmin:


1. Udostępnienie rodzinom, w których występuje przemoc, pomocy psychospołecznej i prawnej, poprzez:


a) tworzenie i prowadzenie:

 • punktów informacyjno-konsultacyjnych
 • schronisk dla ofiar przemocy domowej
 • ośrodków interwencji kryzysowej
 • telefonów zaufania
 • programowo środowiskowych

b) inicjowanie powstawania i wspieranie:

 • organizacji społecznych pomagających ofiarom przemocy domowej,
 • grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej,

Zadania te powinny być umieszczone w Gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych. Na realizację tego programu gmina przeznacza środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

2. W przypadku gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu należy powiadomić gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:

 • przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji (wywiad środowiskowy),
 • wezwać osobę nadużywająca alkoholu i stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,
 • udzielić wsparcia socjalnego, psychologicznego, prawnego osobom poszkodowanym,
 • poinformować członków rodzin o możliwościach szukania pomocy w zakresie problemów alkoholowych i przemocy domowej,
 • prowadzić dokumentację przypadku,
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomić organy ścigania,
 • w razie konieczności powiadomić policję i wnioskować o objęcie rodziny działaniami zgodne z kompetencjami, np. wizyty dzielnicowego,
 • w razie konieczności powiadomić ośrodek pomocy społecznej i wnioskować o objęcie rodziny działaniami zgodne z kompetencjami,
 • wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • współpracować z innymi instytucjami i organizacjami pomagającymi ofiarom przemocy domowej w środowisku lokalnym.

 

Pomoc społeczna

Celem działania pomocy społecznej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielania między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, a także może być konsekwencją dysfunkcji o innym podłożu. Pomocy społecznej udziela się także w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie te sytuacje mogą sprzyjąć występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać. W strukturach lokalnych działają Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją.

W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna:

 • przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby (Niebieska Karta - załącznik do wywiadu),
 • przygotowuje wszechstronny plan pomocy,
 • monitoruje efekty podjętych działań,
 • pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
 • udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc,
 • udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy
 • w uzasadnionych przypadkach: udziela pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych, udziela pomocy rzeczowej np. przekazanie odzieży, żywności, udziela zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się, informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym, wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, hostelach, ośrodkach, w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowany zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji, w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania, może organizować i prowadzić np. punkty informacyjne, ośrodki pomocy, grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej, świetlice dla dzieci, współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami

 

Służby zdrowia

Głównym zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko przemocy domowej kwalifikuje się do zakresu sytuacji objętych świadczeniami zdrowotnymi ponieważ:

 • bardzo często towarzyszą mu wyraźne uszkodzenia zdrowia somatycznego,
 • zawsze występują poważne uszkodzenia zdrowia psychicznego.

W dziedzinie pomocy ofiarom przemocy domowej, oprócz zadań podstawowych, takich jak np. udzielenie pomocy medycznej, istotne jest:

 • rozpoznanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy, szczególnie gdy ofiary bądź świadkowie próbują to ukryć,
 • umiejętność przeprowadzenia rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form przemocy i częstotliwości jej występowania,
 • poinformowanie ofiar o możliwościach szukania pomocy,
 • wystawienie na prośbę poszkodowanych zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach,
 • poinformowanie ofiar o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji,
 • w przypadku stwierdzenia takiej konieczności lub na prośbę poszkodowanych powiadomienie innych służb np. pomocy społecznej, policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • w przypadku stwierdzenia podczas badania lub podejrzenia popełnienia przestępstwa, np. ślady ciężkiego uszkodzenia ciała, ślady podejrzanych oparzeń, wykorzystania seksualnego, powiadomienie organów ścigania.

 

Organizacji pozarządowe

Informacja o działalności lokalnych organizacji pozarządowych powinna być dostępna w każdej gminie, w przychodni, poradni, szkole, komisariacie, itp. Organizacje pozarządowe to są głównie stowarzyszenie, fundacje, kluby. W zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej organizują: telefony zaufania, punkty informacyjno - konsultacyjne, ośrodki pomocy, schroniska, hostele, świetlice dla dzieci.

W ramach swojej działalności oferują, m.in.:

 • pomoc psychologiczną, w grupie i kontakcie indywidualnym,
 • pomoc prawną, w tym pisanie pozwów, wniosków,
 • pomoc socjalną,
 • grupy wsparcia,
 • grupy samopomocowe,
 • pomoc socjoterapeutyczną dla dzieci,
 • udział w prowadzeniu wywiadów środowiskowych,
 • udział w pracach zespołów pomagających ofiarom przemocy np. przy gminnej komisji czy ośrodku pomocy społecznej,
 • udział w interwencjach,
 • pilotowanie przypadków,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych.

 

Współpraca służb i instytucji:

Ofiary przemocy domowej potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, socjalnej, medycznej, a także wsparcia. Niezmiernie istotna jest współpraca i przepływ informacji pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, a co za tym idzie tworzenie koalicji lokalnych.

Czynniki sprzyjające podniesieniu skuteczności pomocy ofiarom przemocy domowej świadczonej przez różna służby:

 • tworzenie zespołów pomocowych składających się z przedstawicieli różnych instytucji, np. policjant, pracownik socjalny, lekarz, pedagog,
 • znajomość miejsc, osób, możliwości udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • przekazywanie i zbieranie informacji od poszczególnych osób i instytucji pomagających rodzinom,
 • konsekwentne egzekwowanie świadczeń wynikających z zadań i kompetencji poszczególnych instytucji,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników w dziedzinie zjawiska przemocy domowej oraz sposobów skutecznej interwencji i możliwości pomocy,
 • odpowiednia dokumentacja poszczególnych przypadków, form udzielania pomocy i efektów.
 • Uwaga: odpowiednio prowadzona dokumentacja jest niezwykle pomocna w ewentualnym postępowaniu karnym przeciwko sprawcy.