KIEROWNIK GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZEMBRZYCACH
ZATRUDNI OSOBĘ NA STANOWISKO

ASYSTENT RODZINY

  1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Zembrzycach, Zembrzyce 540, 34 – 210 Zembrzyce

  1. OKREŚLENIE STANOWISKA: Asystent rodziny

  1. RODZAJ ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy

  1. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH ZE STANOWISKIEM:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 447 ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a takie udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada obywatelstwo polskie;

6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku proszone są o złożenie poniżej wymienionych dokumentów lub kontakt osobisty z Kierownikiem GOPS
w Zembrzycach

1. Własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załącznika).

2. Własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wg załącznika).

3. Własnoręcznie podpisane oświadczenia (wg załącznika) o:

a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)  niekaralności,

d) nieposzlakowanej opinii.

4. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.

5. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

6. Kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

7. Kopie dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji o ukończonych kursach i szkoleniach dotyczących stanowiska na które składana jest aplikacja.

Wymagane dokumenty można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach (pokój Nr 7), pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach 34-210 Zembrzyce 540, lub za pośrednictwem poczty e-mail: gops@gopszembrzyce.pl