Nowy okres zasiłkowy 2023/2024

ŚWIADCZENIA RODZINNE
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych należy złożyć wniosek na kolejny okres zasiłkowy.

W okresie zasiłkowym 2023/2024 obowiązują dochody za 2022 r. z uwzględnieniem zmian w roku bieżącym.

WYSOKOŚĆ KRYTERIUM-dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające rodzinę do otrzymania świadczeń :

Zasiłek rodzinny -674,00 zł / 764,00 zł w przypadku niepełnosprawności,

Fundusz alimentacyjny - 1209,00 zł

Wnioski można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godz. urzędowania 7-15 tel. 33 8746400

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą

elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata

przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń

rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa

do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 


ŚWIADCZENIA RODZINNE 
   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Nowy okres zasiłkowy  2022/2023

 

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych należy złożyć wniosek na kolejny okres zasiłkowy.

W okresie zasiłkowym 2022/2023 obowiązują  dochody za 2021 r. z uwzględnieniem zmian w roku bieżącym.

WYSOKOŚĆ KRYTERIUM-dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające rodzinę do otrzymania świadczeń :

Zasiłek  rodzinny -674,00 zł / 764,00 zł w przypadku niepełnosprawności,

Fundusz alimentacyjny - 900,00 zł

Wnioski można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w godz. urzędowania

tel. 33 8746400

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do w/w świadczeń na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia  2022r.

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2022

 

 

 

 

 


 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 

  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W okresie zasiłkowym 2021/2022 obowiązują  dochody za 2020 r.

WYSOKOŚĆ KRYTERIUM dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające rodzinę do otrzymania świadczeń :

Zasiłek  rodzinny -674,00 zł / 764,00 zł w przypadku niepełnosprawności,

Fundusz alimentacyjny - 900,00 zł

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do w/w świadczeń na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia  2021r.

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od 1 lipca 2021

Wnioski można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w godz. od 700- 1500       tel. 33 8746400

 

 


  

Ważne! Informacja dla osób, które utraciły dochód z powodu przeciwdziałania COVID-19

Z dniem 18 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy prawne rozszerzające katalog dochodów uznawanych za utracone przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 

Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19 stanowi utratę dochodu i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Warunkiem uznania utraty dochodu jest wykazanie iż, nastąpiła ona z powodu przeciwdziałania COVID- 19.

 

 INFORMACJA

dla Wnioskodawców składających wnioski z ramach koordynacji

Informujemy, że w ramach zadania koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych wnioskodawcy mają możliwość uzyskania wszelkich informacji o potrzebnych dokumentach i pomocy urzędników przy kompletowaniu dokumentacji i/lub uzupełnieniu wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wnioskodawcy nie są wzywani do złożenia wyjaśnień i/lub osobistego stawiennictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zebranie całości dokumentacji odbywa się na etapie składania wniosków w GOPS Zembrzyce, co powoduje sprawniejsze ich rozpatrzenie.
Wszelkich informacji o stanie sprawy o ustalenie koordynacji można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Infolinia dla wnioskodawców: 12 430 29 73

W razie potrzeby osobistego kontaktu MUW przyjmuje wnioskodawców w poniedziałki w godz. 14.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-11.00:

- w Krakowie- przy ul. Na Stawach 3

- w Nowym Sączu- przy ul. Jagiellońskiej 52

- w Tarnowie- przy al. Solidarności 5-2

Wszelkie informacje dostępne w GOPS Zembrzyce

 


 

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 3. świadczenia opiekuńcze:zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy


Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego, a także wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Pierwszej weryfikacji dokonano w 2006 roku, następnej - 1 listopada 2009 r., w wyniku czego podniesione zostały kwoty niektórych rodzajów świadczeń rodzinnych, natomiast ostatnia weryfikacja miała miejsce 1 listopada 2012 r., w wynkiu której podniesione zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych.